The New Paradigm in Education and the narrative, the story telling how this become a Course

Zelfsturing en verandering om je heen:

Jezelf zijn

Dit gaat over:

ONZE PERCEPTIE VAN DE WERKELIJKHEID

HET VALT OF STAAT MET ONZE WAARNEMINGSGEWOONTEN

IN DE LOOP VAN ONS LEVEN EN DEZE PERCEPTUELE GEWOONTEN OF IJKPUNTEN ZIJN ONTWIKKELD IN EEN TIJDSGEWRICHT.

WE DIENEN MET DEZE WAARNEMINGSGEWOONTEN TE BREKEN EN STREVEN NAAR EEN NIEUW DENK PARADIGMA-

Doen wat je wilt maar wat als je kwetsing als harnas gaat dragen en wantrouwen ook een onderdeel moet zijn als een houvast, als dat zo is geworden? Hoe gaan we met elkaar streven naar vrijheid ?

“Vrijheid

Ik wil ook gewoon mezelf zijn

Ontneem me niks

Dat mij heilig is

Mijn adem, mijn aarde, mijn verlangen

Een zelf dingen doen mag samengaan met samenzijn

Ik heb je nodig

Maar hou me niet vast

Ik wil naar je toe kunnen komen

Om me vrij te geven”

Wil je vertrouwen

Wil met je delen

Wil met je spelen

Wil meerdere dingen ontdekken samen

Wil met elkaar dingen doen “

de waarheid

Na levensthema,s als:

“ het welkom zijn en op de wereld verkennen,”

“ leren omgaan met vervulling en tekorten en het proces van je losmaken doorstaan,”

is het belangrijkste thema “autonomie”, gekoppeld aan “ overgave”.

Mijn eigen  levensverhaal werd in kaart gebracht  met de Curriculum Syntony want de fasen vormen samen het leven in zijn geheel en iedere fase is er ter wille van het geheel. Iedere fase is een gestalte op zich, en het heeft zijn eigen zin en kan door geen andere fase worden vervangen. Bewustzijn bestaat uit diverse nivo,s het zijn er 9 en we gaan daar wisselend doorheen en meestal maken we 5 belangrijke fase door op verschillende domeinen. We maken meestal 5 diepe veranderingen door in ons leven en die gaan puur over onszelf hoe we onszelf tegen komen en hoe we onszelf gaan zien en zijn.

Dit , aan elke opgroeiende tiener  uitleggen,had heel lang geen idee hoe dit toch kan dat het geen normaal onderdeel is op school, persoonlijke groei is de essentie om met een sterke basis in het leven te kunnen sturen.

Het heeft  17 jaar studeren gevraagd dit onderzoeken  en dagelijks 4 uur in tijd, veel geld aan boeken, en dure workshops en trainingen, wat het heeft opgeleverd is dat een stuk bevestiging en bewustwording nu is ontstaan en een begrip om te zien hoe dit werkt, transcenderen, bewustzijn, er is bewustzijn overal maar niet iedereen is zich hiervan bewust. De dialogen zijn daarom zo belangrijk, om hiervan bewust te blijven, de dualistische functie is dat we hiervan bewust zijn dat we hier nu zitten of hier nu zijn maar als je gewaarzijn is afgestemd op bewustzijn, dat is iets anders. We zijn allemaal puur en niet onze body-mind of conditionering of onze intellectuele groei, en de person die we zijn is ook een identificatie. Hoe we  nu hier staan met alle kennis en ervaringen, dat is waar het over gaat, puur gewaarzijn,   als het mij was aangereikt op de basisschool dan had het makkelijker geweest  keuzes te maken en een hoop ervaringen waren  bespaard gebleven.

Liefde in actie ; In deze Curriculum  alle vragen gevonden die gesteld zijn in al die jaren en alle zoektochten en al het uitproberen, jeetje, wat een energie kwam er in mij vrij startend met deze Certificate Course en ermee in aanraking kwam en het platform met de international students, wat werd mij nu ineens diepgaande connectie aangereikt via deze Curriculum. Het is dus logisch gevolg dat dit niet meer is losgelaten en dit nu aan het aanreiken ben wereldwijd. Bekend aan het maken en investeer veel tijd in dialogen aangaan met diverse mensen elke week in diverse landen. Zorvuldigheid is essentieel hierin. Het zal eerst verkocht moeten zijn voordat we ermee naar buiten komen als product, zo werkt het.

Als navigatie methode. Heb dit gevraagd aan Alexander Laszlo of dit mag worden aangereikt buiten de studenten van de Hoge Scholen en Universiteiten en of het beschikbaar gesteld kan worden voor Nederland, Engeland en Duitsland, Belgie, Rusland and India, Australian en Canada, Zweden en Noorwegen en Italy. Toekomst gerichte acties en methodes zijn nodig voor een evolutionary begeleiding en die ontbreekt nog in de wereld. Systeem Denken is nodig als aanvulling hoe te navigeren –

De overgang van de ene fase naar de andere is wisselend van tijd  en het kan met heftigheid gepaard gaan of zich relatief gelijkmatig voltrekken.

De levensfasen zijn het leven in de moederschoot, geboorte en kindertijd, de crisis van de puberteit, de jonge mens, rijpheid, wijsheid en ouderdom, de ervaring van het einde. Het hoogtepunt is nu voor mij tussen 45-55 jaar. Deze zomer ben ik 45 jaar en begint er voor mij een hoogtepunt, ben ook precies daar waarvan het dromen als kind mee bezig was, gewoon nu precies zo, hier nu. Omringd door Avant Garde en bezig met overbruggen ipv versplinteren.

Het is een scheiding die zich duidelijk laat voelen in deze tijd nu en deze bereidheid tot het kritisch onderzoeken van de raamwerken die onze kennis en overtuigingen  vragen om nog eens kritisch te kijken de bestaande structuren van overtuigingen en kennis waar ze vandaan komen. Wat is het wat nodig is om dieper te gaan ? de practitioners weten wat en dat er iets is van binnen in hen dat zorgt voor magie en die toewijding is gewoon een manier van leven – openstaan en open zijn in je karakter-

Onze werkelijkheid heeft in onze ogen altijd een buitenkant en een binnenkant. De chronologie komt terug in de buitenkant en het drama laat zien zich in de binnenkant. De biografie is een wordingsproces. Zelfsturing is verstrengeld met de vrije wil en het pad van de goede wil is de zoektocht naar het goede leven ~

Onze denkpatronen en inzichten hebben het recht op het bewust evolueren. We hebben hiervoor diverse platformen opgezet, onderling als Systeem Denkers en Systeem Wetenschappers met de Practitioners en studenten samen,een uitnodiging aan vooraanstaande personen uit wetenschappelijke en humanistische hoek om deel te nemen aan een inspirerende dialoog en conversaties over uiteenlopende inzichten. Een omvang van een wereld die we misschien wel nooit kunnen verklaren en al onze kennis van de wereld is de vrucht van de ervaring. ( Syntony)

72803_194591430721220_1247581240_n

De menselijke ervaring heeft veel meer facetten dan het ene kamp bereid is aan het andere toe te geven en dat inzicht in wat meer dan die facetten zou ons een eindje op weg helpen. Het is de coherentie waarover Ervin spreekt als overwinning van inzicht en begrip op dogma en vooroordeel. Om hieruit weg te blijven is een grote uitdaging, dit is mogelijk –

Dit frame bieden wij aan via Syntony International en via Syntony Conversations, op facebook zijn we al langere tijd bezig met het onderzoeken en verbinden van de studenten en leiding gevenden, de consulten en de therapeuten en wetenschapsbeoefenaars en personal coaches binnen bedrijven en instellingen om deze handvatten te testen met elkaar en in het veld zelf.

532293_4399997712601_1123217459_n

Alexander Laszlo heeft na 7 jaar testen dit vrij gegeven en alle updates en conferenties zijn gedeeld en alle inhoud is gedeeld wat en hoe zich dat nu ontwikkeld. Rust in ons denken vraagt om basis oefeningen en praktische vaardigheden, het is mindfullness en dat vraagt om een inzicht en een genezende mentale plaats die je zelf kunt ontdekken. Het leven is een groot proces en dat inzicht in die patronen dat reiken we je aan, omdat het gaat om die zelfsturing. Elke mens, elke relatie, elke groep, elke organisatie, elk bedrijf en elke samenleving heeft hiermee te maken.

Sociale interventie gaat over die spanning en deze dynamiek. Het is de spanning en de dynamiek tussen Verandering en Bestendiging. Hoe dit tot uitdrukking komt. Principes en deze ook kennen en toepassen in je onderzoek en bij je beroepsbeoefening.

Dit is de Collectieve Uitdaging die wij je aanreiken en waarvan je deel uit kunt maken – het genereren van nieuwe relaties gaat over deze openheid en niet over de inhoud wat je met elkaar deelt.

Als opgroeiend meisje, wist het niet, hoe je deel kon uitmaken van deze Elite want zo zie je dat als kind toch?  BEGELEIDING IS MAKKELIJK ALS JE OPEN BENT  : de Board Members of Presidenten van CEO,s zijn actief om de wereld te helpen veranderen. We denken toch allemaal wel snel in hierachie en hoe  ver  dit van ons bed is en toch ook niet dus, want het bleef maar in gedachten door mijn systeem heenstromen en daar zitten. Een soort beweging makend om gewoon aanwezig te blijven ;Een soort bemoeizucht, een soort drang om maar dienstbaar te zijn en zag altijd alles, meer oplettend dan een gemiddeld kind. Dit is bewustzijn en dat vraagt om een dialoog. De 21e eeuw is een convergentiepunt waarop de wijsheid van oude tradities een synthese kan aangaan met de moderne wetenschap.

Deze ontmoeting tussen onze nieuwe en onze oude kennissystemen kan ons helpen een effectiever gebruik te gaan maken van onze hulpbronnen en zal ons vooruit helpen. Deze bijdrage leveren aan deze ontwikkeling dat is een keus en het is van doorslaggevend belang om een omslag te maken in de wereld. Onze zintuiglijke paradigma,s moeten we bewerkstelligen en ieder van ons leeft als een onderdeel van een groter wereldverband van complete systemen. Toch blijven velen van ons zich gedragen alsof we afzonderlijke wezens zouden zijn.

terwijl we allemaal unity zijn – dat is toch gewoon zo?

IMG_4447

Anderen ongeschikt maken voor ons eigen materialistische zucht naar vergaring van rijkdom en macht is een verlies aan samenhang en minder coherentie leidt tot verkleining van de levensvatbaarheid.

Dit is mijn grootste motivatie om dit werk uit te dragen en het maakt mij niks uit dat het al 4 jaar non profit werk  is en zal  het ook  blijven doen totdat we de juiste sponsors hebben, want als we als mensheid onze huidge koers willen wijzigen dan zullen we een dialoog moeten aangaan hierover. Over deze meest fundamentele problemen van ons leven. Over ons hele bestaan. Het is gewoon zo,  kan niet anders dan dit doen.

Deze ontwikkeling nu en het gesprek , de conversaties erover dat is van doorslaggevend belang.

Het gaat om ons leidmotief en de motivatie in het leven of anders gezegd: om een biologisch levensloopschema.

Elke levensfase moet vanuit mijn eigen ethische visie worden waargenomen.

Tijdens elke levensfase ervaart de mens bijzondere uitdagingen die voor zijn verdere rijping noodzakelijk zijn.

De grondvormen en karakteristieke wijzen hoe ik als mens op mijn weg van geboorte tot dood mens kan zijn.

Nu actief als een facilitator,  het laat zich zien door alle thema,s in mijn levensverhaal, de connector, en het is wat ze als Sarah doet, of ze nu  wel of niet wil, het is zo,  ben dienstbaar en heb van nature deze eigenschappen als het nodig is.

Alle ervaringen zoals ze zijn hebben dit laten zien en laten voelen. De biografie is noodzakelijk om van oud zeer los te komen omdat er iets in je boos is maar dat is niet wie we zijn, er is iets gevangen geraakt, en dan ga je reactie geven.

Veranderingen van het leven in de levensfasen grijpen diep in het wezen van de mens in.

Vaak wordt het begin en het einde van een levensfase ervaren als een geboorte- en sterfteproces.

Steeds opnieuw wil de mens zich karakteriseren.

Karakter daar gaat het over, dat is waar mijn hart en mijn hele lichaam gevoelig voor is.

Ben dol op diversiteit en als iemand echt karakter laat zien? krijg daar de kriebels van in mijn hele lichaam. Het is inspirerend. Voortdurend zijn we aan verandering onderhevig en bij iedere nieuwe relatie die wordt aangegaan komen wezenlijke kenmerken van de mens naar voren.

Romano Guardini ( 1885-1968) beschrijft de tijdperken van het leven in relatie tot de daarbij horende kwaliteiten. Hij is ervan overtuigd dat elke levensfase vanuit een geheel een eigen ethische visie moet worden waargenomen en dat voor verdere rijping ook noodzakelijk is en dat is precies wat ik zelf ervaar! Dit is de kern en de essentie.

Guardini vat ze samen : “ deze fasen vormen samen het leven in zijn geheel. Iedere fase is er ter willen van het geheel en ter wille van iedere andere fase: wordt ergens schade toegebracht, dan lijden zowel het geheel als iedere afzonderlijke fase daaronder. Zo schuilt er in de jonge mens de volledige of onvolledige geleefde kindertijd: in de mondige mens het elan van de jonge mens, in de rijpe mens de volheid van kunnen en van ervaring van de mondige mens; in de oude mens het erfdeel van het gehele leven dat hem gestalte geeft….(…) Anderzijds vormt iedere fase een gestalte op zichzelf : heeft zijn eigen zin en kan door geen andere fase worden vervangen.

In het leven bezitten we als mensen het vermogen om op verschillende manieren naar de werkelijkheid te kijken. Vanuit meer dan 1 gezichtspunt naar jezelf kijken, naar je relaties, naar de instellingen, naar groepen, naar organisaties waarin ze functioneren.

In deze fase ontdekken we behalve onze zelfstandigheid ook dat de ander er niet altijd is als we hem of haar nodig hebben of soms niet werkelijk voor je instaat. Je komt haar of hem zowel tegen als degene die je liefheeft en steunt als degene die je in de steek laat. Het wantrouwen komt in je leven met daarbij het risico dat je alleen nog op jezelf rekent. Je klein en kwetsbaar tot verboden gevoelens verklaart.

Dit is onderdeel in het leven , heb hiervoor een complete opleiding in Communicatie, Neuro Linguistic  en TransPersoonlijke Psychologie, Integrale Psychologie, moeten volgen om deze subjectieve ervaringen te leren zien en te leren filteren en te leren begrijpen en inzicht te krijgen om meer bewustwording te laten ontstaan, het afleren van dingen die je doet en het leren zien wat er dan overblijft: dat is bewust worden. Wordings- process.

Dit is een heftige ontwikkeling en diepgaand proces. Trok mij vaak terug uit de groepsprocessen en heb de diepgaande processen 1 op 1 doorgewerkt met de trainers zelf.

Via stemtrainingen en meditatie, gestalt en timeline, diepgaande patronen leren zien en deze leren inzetten als ze nodig zijn.

Leren reframen en herkaderen is zinvol omdat je cognitief echt moet ontwikkelen om bepaalde structuren te leren zien en te leren benoemen.

Buiten de inhoud blijven en op de vorm blijven richten.

Dia3

Autopoiesis is our workshop with salutogenesis, A definition of Life

Self and poiesis is creation and production

the structure of a system is the physical embodiment of its organization , the system

the actual components of a system and the way they relate to one another in order to constitute in unity

conservation through change: over time, the system changes its structure while maintaining its organisation

Waar dit over gaat heel beknopt is het leren hoe dit gaat over:

Vormgeving, designing, een evolutionair proces van zelfsturing en leiderschap en duurzaamheid, Systeem Denken, Sociale Innovatie, Bewustzijn, Creativiteit, Vooruitgang, Leiderschap dat zijn de thema,s die zich lieten zien.

En daar gaat mijn levensthema over :het kwetsbaar mogen zijn en dit als de meest belangrijke verandering in onze tijd als innovatie aanreiken door Hosting.

Wanneer je structureel ervaringen opdoet met je schrap zetten zonder de benodigde rugdekking en de aan jouw gestelde eisen steeds te hoog zijn, dan leer je te overleven op eigen kracht. Zelfsturing is daarmee aangezet en je leert je blik op jezelf en op de wereld te richten en dat hangt wel samen met een bepaalde manier van kijken. Sommige zijn zich hiervan bewust en anderen lijken eraan voorbij te gaan. Voor de helderheid en goed begrip wil ik deze opvatting omschrijven dat de samenhang tussen verschijnselen meer is dan de som van afzonderlijkheden. Het is voor mij helder, te kiezen voor een holistisch vertrekpunt en dat is waarom enthousiasme er is voor dit Curriculum :Syntony Conversation.

Je geloof in de ander kan voorbij gaan en je verlaat je  dan niet meer op de inbedding in een groter geheel. Het maakt niks uit of het grotere geheel voor jou een religie is of een Budhisme is als stroming als leer of welke andere vorm dan ook in een Universele manier van leven, als je maar weet dat er een groter geheel is.

De kernwoorden zoals bewustzijn en sociale innovatie zijn noodzakelijk in onze samenleving en echt niet alleen maar voor studenten van de hoge scholen en universiteiten.

Ben mijzelf gaan  inzetten om dit voor elkaar te krijgen dat dit op elke basisschool toegankelijk kan worden gemaakt en kan worden aangereikt. We hebben hiervoor een software en een pilot samengesteld, met Alexander Laszlo ontwikkeld.

Dit is zo gelopen en zo gegaan omdat het een noodzaak is in deze wereld dat dit er komt. Hiervoor mijn eigen verhaal nu zo meegemaakt om te weten dat dit nu moet. Ben daarom een centraal begrip gaan ontdekken en dat is voor mij zelfsturing en dat is gevonden in dit curriculum. Syntony –  zelfsturing is nodig in deze wereld en de narrative methode is de juiste manier voor:

Rust in je denken

Genezende mentale plaats omdat het leven een proces is en dat moeten we leren zien en begrijpen.

Hoe kijk je naar de werkelijkheid?

Dat is het materiaal wat wij bieden via de Syntony Conversation:

Dit is een noodzaak en voor studenten, docenten, handvatten voor beroepsbeoefening in het sociale domein, organisatie adviseurs, leiding gevende, consulten binnen bedrijven en instellingen en HRM functionarissen, politici, therapeuten, wetenschapsbeoefenaars en personal coaches.

De reactie en strijd voor onszelf om maar met prestatie bezig te zijn naar buiten toe en het verlies van contact, hoort bij een structuur die betekenis mist, dat is wat we zien nu in de wereld en in  onze collectieve samenleving. Dit mist nog steeds en zeker nu met het internet en alle informatie die alleen maar nog meer toegankelijk is nu, we verliezen onszelf ook meer en eerder nu. We hebben het nodig om te leren mappen, en te framen, onze denkbeelden en onze wereldbeelden. Door te delen en te leren samen krijg je meer opties en daardoor meer actie onderling.

Dit moeten wel de netwerken zijn waarin je zelf vrij en respectvol kunt bewegen en vanuit vertrouwen en integriteit. Je moet vooral in de netwerken zijn waarin je jezelf fijn voelt en waarin je vrij kunt bewegen en je een beetje dezelfde taal spreekt.

Dat is wat zo gezien is gedurende mijn leven om mij heen. Hoe deze betekenisgeving mist terwijl we dit toch allemaal wel diep van binnen  weten dat je een onderdeel bent van een groter geheel en dit avontuur werd mijn syntony quest.

Het zoeken naar Syntony maar  wist ook niet dat dit zo heette, de onzichtbare dimensies die mij intens raken in een conversatie waardoor mensen altijd open zijn en zich uiten en eerlijk in gesprek gaan met mij. Het is een kwaliteit die je dus laat zien in je manier van leven en hoe je in de wereld beweegt via je bewustzijn en bij de een is dit ver ontwikkeld van nature en de ander lijkt het niet te voelen of te zien. Het is deze sense van syntony of deze op aan staat of op uit.

Deze structuur liet zich  heel sterk zien in mijn ontwikkelingsproces en dat begint in de aanloopfase, van 0 tot 15 jaar is er een imprinting een aanloopje. Met 15 jaar, zoeken en proberen tot mijn 25e en daarna van 25e tot 45e was het definitieve spoor gezet voor mij als moeder. ..een veranderaar, een student, een leven lang leren want dat begon op mijn 28e met studeren en doe dit nog steeds 4 uur per dag. Het is een levensstijl geworden.

IMG_3635

Een wordingsstroom liet zich zien, was nog niet zo oud, wilde al op jonge leeftijd moeder zijn en dat maakt alles intenser en anders, tot mijn 29e jaar was dit hele “thema bewustzijn” een zoektocht.  Kende het woord niet, en het holistische vertrekpunt kiezen kende mijn denken ook niet. Dit holisme staat tegenover het atomisme, waarin elk deeltje tot in zijn kleinste vorm op zich bekeken wordt en als verklaring geldt voor het geheel van complexere zijn ook wel het geestelijke realisme wordt genoemd.

Dus, ben een 21eeuwse denker en had geen idee wat en waarom dat zo bleef doorwerken in mijn denken in mijn mindset zo bezig was, sommige noemen dit de indigo,s en anderen hebben er de term nieuwetijdskinderen voor,  ben uit 1970 en dat heeft een stroming laten zien van bepaalde mensen die zo bezig zijn met hun Personalisme : dat  betekent dat de mens niet zozeer gezien wordt als een product van zijn omgeving of genetische afstamming maar hem een eigen wil wordt toegekend. Anderen geven mij terug dat ze zien hoe mijn process laat zien een autodidact te zijn en weer anderen zeggen dat het begaafdheid is , het maakt mij niks uit wat en hoe het heet. Ben thuisgekomen en  ben in de rondes bezig om te hosten en te faciliteren in dit leven lang leren binnen het bewustzijn en het Collectieve Bewustzijn, Ben onderdeel van het Collectieve Bewustzijn. Zoals vele met mij in de wereld.

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n.jpg

Een gemeenschappelijke essentie van wetenschap en spiritualiteit. We zijn dat allemaal, verruimd Bewustzijn, Heb betekenisvolle patronen zien voltrekken en weet  nu alles van concepten voor een multipersoonlijk planetair bewustzijn.

De ontdekkingen uit het Moderne Bewustzijnsonderzoek 17 jaar onderzocht en genezing en wetenschap naast elkaar geaccepteerd. De op afstand optredende effecten van bewustzijn doen zich voor en ze staan haaks op de geldende wetenschappelijke theorieën. Ik leef in parallelle werelden en heb continue synchroniciteit, het concept “non lokaliteit”vereist deze mogelijkheid. Onze menselijke gedachten hebben van nature non lokale verbindingen : wat iemand op een bepaalde plaats verkiest te doen, lijkt onmiddellijk effect te hebben op wat ergens anders in het universum gebeurt. Onze gedachten doen iets. Deze standpunten pleiten voor doelgerichte intenties en ze laten de ruimte open voor genezen op afstand. Larry Dossey spreekt over deze genezing en wetenschap. Het besef van verbondenheid tussen jezelf en iets van hogere orde wat je zelfbesef overstijgt.

Voor mij is het helder dat er rechtstreeks intuïtief non- lokaal bewustzijn is en dat is de nieuwe grondslag van kennis.

Niet aan plaats gebonden en non lokale informatie over het stoffelijk universum wat ons de ontbrekende schakel geeft tussen objectieve wetenschap en subjectieve ervaring, met inbegrip van bewustzijn en spirituele ervaringen.

De hersenen kunnen met heel het universum resoneren en dat is zo via subcellulaire, cytoskeletaire netwerken, de hersenen dragen de kosmos als een kwantumhologram in zich.

Sjamanen hebben deze ontologische interpreatie van integrerende acs,s als mystieke bewustzijnstoestanden en dat vereist de invoering van een non lokaal en rechtstreeks intuïtief kanaal voor informatievergaring. Zij schenkt ons rechtstreekse ervaringen zonder te worden begrensd door taal of een ander symbolistisch overdrachtsmedium. Ik breek hier een lans voor de erkenning van enkele buitengewoon informatieve ervaringen die kenmerkend zijn voor de integrerende acs. Altered states of consciousness. De integrerende ACS leidt tot heelwording, een desintegrerende ACS, zoals een psychose of dronkenschap leidt tot ziekte.

De perceptueel- cognitieve modus maakt gebruik van de uitlopers van zenuwcellen ( axonen) en is afhankelijk van de zintuiglijke perceptie, cognitieve informatieverwerking en een symbolische taal ( visueel, verbaal of logisch) die als medium voor overdracht fungeert. Deze vorm van informatieverwerking is een indirecte modus van kennisvergaring, tegengesteld aan rechtstreekse intuitieve vorm. De wereld wordt bij de eerste dus in subject en object gesplitst en werkt op die basis verder. Het linguisitische aspect zorgt voor informatie overdracht van het ene individu naar het andere, maar legt die tevens cultureel bepaalde beperkingen op. Deze perceptueel- cognitieve vorm van informatieverwerking is ontwikkeld voor het verrichten van taken en problemen en heeft haar toppunt bereikt in het westerse wetenschappelijke denken.  De rechtstreekse intuitieve perceptie van de wereld gaat hand in hand met een hoge mate van onzekerheid.

Daarom is training nodig.

De rechtstreekse intuitieve benadering is de manier waarop we een wisselwerking onderhouden met het innerlijke aspect van de dingen en dat is in de visie van Ervin Laszlo de ingewijde belichaming een welsprekende formulering, altijd het besef van de tegenwoordigheid van bewustzijn.

576195_430885770331458_828915903_n

Dit betekent dat intuitie, non- lokaliteit en bewustzijn innig met elkaar verweven zijn.

Wij kunnen kennis doorkrijgen zonder ons bewust te zijn van de bron ervan.

Subneurale structuren die als interface voor de rechtstreekse intuitieve vorm van informatieverwerking fungeren, zijn het medium voor ons individuele bewustzijn en fungeren ook voor dat van iedere entiteit waarmee wij intuïtief in verbinding staan.

532097_10200343115675013_540272174_n

Het geheim hoe wij onze eigen werkelijkheid scheppen?

Er is een goednieuwsexperiment: vier afzonderlijke experimenten hebben aangetoond dat kwantumbewustzijn, het agens van neerwaartse causatie, non-lokaal en verenigend is.

De kwantumfysica heeft een verbazingwekkend principe opgeleverd waarmee kan worden gewerkt: non – lokaliteit. Alle communicatie is door middel van lokale singalen gebonden aan snelheidslimieten. Albert Einstein heeft aangetoond dat de lichtsnelheid de absolute snelheidslimiet is. Desondanks zijn kwantumobjecten wel degelijk in staat elkaar onmiddellijk dus zonder enig tijdsverloop te beïnvloeden en op grond van de non lokaliteit van de kwantumwereld met elkaar verstrengeld te zijn, ongeacht de afstand ertussen.

“ signaalloze verbondenheid buiten tijd en ruimte”

De geforceerde keuze van een opgeroepen reactie in de hersenen van de ene proefpersoon kan leiden tot de vrije keuze van een identieke reactie in de hersenen van de gecorreleerde proefpersoon. Signaalloze communicatie tot stand brengen.

Kreeg  diverse keren in het leven, direct informatie door en sprak dit ook uit, de keuze is dan bij de ander wat deze ermee doet. Voor mij is dit zo sterk aangetoond dat mijn wezen er niet meer omheen kan.

Je kunt je niet verschuilen achter je milieu of vermeende erfelijkheid en eigenschappen.

Je hebt echt je eigen patronen en je eigen structuur en in dat opzicht zijn we onze eigen innerlijke stuurman.

In de loop van dit leven het dus zo geleerd om mijzelf op een authentieke manier te sturen. Authenticiteit verworven door mijn eigen stem en mijn eigen denken en mijn eigen manier van wat mijn vrije wil graag wil poneren. Authenticiteit is niet iets wat je met de geboorte meekrijgt, het is een vrucht van het leven, zo moet je dat echt zien. Je moet dit zelf doen en zelf gaan voelen en ontdekken dat het zo is en zo werkt. Dit betekent dat je even helemaal komt te staan van de regels en opvattingen van andere mensen in jouw leefveld en je echt zelf op zoek moet durven gaan en daar trouw aan blijven.

Ontving het ook heel helder, toen mijn zoon in gevaar was in een situatie  en zag het dat er een ongeluk zou gebeuren met de tibia en het onderbeen zou breken en een jaar revalidatie nodig zou zijn, toen mijn partner op weg was naar een nieuwe activiteit in zijn leven terwijl hij nog aan het revalideren was, waarschuwde maar hij maakte toch een eigen keuze. Dat is erg confronterend en kan daar  intens verdrietig van zijn maar aan de andere kant, het is ook verbazingwekkend wat een hersenruis er dus kan zijn, door kortzichtigheid! Niemand doet dat express.

Heb zelf mogen leren dat Bewustzijn ons leert en de intentie heeft in overeenstemming te zijn door creatieve evolutie te helpen evolueren naar een meer welzijn voor iedereen.

In India doen we vooral de “zijn- zijn -zijn- stijl “en in  het Westen is het vooral” doen_ doen – doen”,  kies  zelf graag de gulden middenweg. Zag hoe mijn levens- partner ook ging kiezen voor “doen- doen- doen” en weigeren  in ” zijn “te blijven. De nieuwere visies op levensfasen zijn nodig en dat wel dringend op Bewustzijn en Communicatie.

Het ego overheerst enorm in onze samenleving en wil persoonlijke en collectieve overheersing. Overheersing van andere mensen, andere soorten en het leven zelf. We weten allemaal dat wetenschappelijke resultaten vaak zijn misbruikt voor het uitvinden van wapentuig waarmee we anderen kunnen manipuleren, overheersen en uitbuiten of voor voertuigen die het milieu schaden.

Spiritualiteit is bedoeld om jezelf te leren kennen en dit wordt ook op soortgelijke manier misbruikt, zelfs in de vorm van new age want wetten toepassen om rijkdom te vergaren is ook overheersing.

Voorspellingen doen en laten betalen voor readingen en noem het allemaal maar op, levensgevaarlijk!

Door de verwondering van het verlangen naar dienstbaarheid te herwinnen die ons ooit hebben geïnspireerd, omdat we weer verbinding krijgen met deze passie, bevrijden we onszelf van de heersende maatschappij en zijn we weer toegewijd aan verwondering.

Het verwoestende effect van het ego op onze ziel, onze samenleving en ons milieu onderkennen dat is mijn missie om die poorten te openen en met de oplossing te komen. De platformen daarom opgericht en te leren handelen met elkaar in dienst van wat het beste is voor alle mensen, onszelf incluis, door te lachen als we beseffen in welke mate we door ons ego worden beheerst!

Hoe? Door onszelf te trainen in de kunst van het denken in termen van het geheel, waarbij we voor ogen houden wat wij alleen kunnen floreren als alles en iedereen tot bloei wordt gebracht.

Wij hebben  het “Goddelijke, De Bron, “Het Hogere Bewustzijn, hard nodig om onszelf te beletten het te verwoesten, deel uitmaken van iets wat groter is dan onszelf kan niet beperkt blijven tot onze familie, gemeenschap, natie, ras of zelfs soort. Wij maken deel uit van het Universum ,” als wij de kracht van dit verlangen ervaren, kan het ego onmogelijk domineren, dat moet het wel evolueren.

Heb dit zelf mogen ondervinden, als je letterlijk buiten jezelf gaat zoeken,  door boeken en inzichten die er waren wat bij mij paste en probeerde dat via mijn mindset te gaan vormgeven, in mijn hoofd. Leefde het liefste sober en simpel en ben altijd vroeg op dat zit in mij van nature, dus dat zijn basale dingen die je gaat herkennen hoe je eigenlijk het beste in je eigen flow blijft.

Voelen doe je met je buik en vanuit je hartstreek en dan heb je een lage buikademhaling en ben je gegrond met je voeten op de grond in je eigen bestaansrecht en je neemt je eigen energie in. Het is dus logisch dat het zo ook begon voor mij om mij bezig te houden met Reikie en met lichaamsbewustwording via Cranio Sacraal Therapie en met meditatie te gaan oefenen om een rust en stilte in mijn denken te gaan leren trainen. Gewoon te zitten zonder dat er iets hoeft, en alleen maar observeren en laten komen en zijn wat er is, dat waren oefeningen die mij lieten voelen hoe ik zelf sturing moest gaan geven om meer rust van binnen te gaan krijgen. Soms werd mijn denken en mijn lichaam overprikkeld en  letterlijk overspoeld door de buitenwereld en haar manier van leiden wilde echt  naar een meer toegankelijke en hanteerbare methode, de narratieve methode.  Massages en naar de sauna om meer en meer in een diepe ontspanning te komen in mijn lichaam en niet alleen maar sensaties te voelen aan de buitenkant van mijn lichaam. Verliefd worden is ook zoiets, dat voel je van binnen, maar knuffelen dat voel je toch echt ook aan de buitenkant. Het is allemaal bewustwording en gewaarwording en in mijn wereld spraken mensen daar niet zo open over dus dit waren allemaal vragen en onderzoekjes die  al leefden in mij  als kind. Niemand die het zag of wist. Schreef dagboekjes vol.

Informatie en dingen duidelijk neerzetten en afgrenzen heeft met moed te maken en autonomie.

Voel mij aangetrokken tot  mensen die hun plek innemen en ruimte voor zichzelf scheppen, respecteer het als anderen hun plek durven innemen en dat ook doen. Als zij liefde uitstralen als zij echt aanwezig zijn vanuit zichzelf.

Voel het direct als iemand zijn eigen vragen helder heeft en zijn eigen plek innneemt, dat is het verschil wat fascineert en wat mij inspiratie geeft om die persoon te spreken en te luisteren –  De veiligheid die door mij heenstroomt en wat zich aan anderen aanbiedt is  dienstbaarheid en dat zit vooral in de patronen van zekerheid en absoluutheid.

Ze weten dat wat er ook gebeurt –  Sarah  blijft staan en weerwerk geef waarbij een confrontatie niet uit de weg gegaan wordt. Onverwachte en nieuwe situaties zijn een uitdaging voor mij. Heb de moed om dingen aan te gaan en spanningen en avontuur geven mij energie. Dingen alleen doen sterkt mij in mijn kracht en weet  op mijzelf te bouwen. Dit is zo omdat er iets hogers en groters is dan mijzelf en dat is voor mij het hogere bewustzijn, het is er altijd en het geeft mij de informatie en de juiste signalen en alles is een keus, zelfsturing is een vertrekpunt en dat heeft met herkenning te maken van een wordingsstroom, het verloop der dingen, met elkaar delen en de thema,s leren lezen. De waan van de dag en de ene ellende in de volgende sturen is niet nodig als we transformeren, dit is een woord wat in trainingssettings veel gebruikt wordt. Je leert jezelf op authentieke wijze te navigeren en de ups en downs zijn de beproevingen –

IMG_3388

Mijn levensverhaal gaat hierover, In London geboren dus veel prikkels om mij heen bij de geboorte en tijdens de zwangerschap want in een stad als London zijn andere geluiden dan wanneer je in een dorp woont in de natuur. Op tweejarige leeftijd naar Nederland teruggekeerd en in Scheveningen gewoond vlakbij het strand en daar mijn eerste stapjes geleerd, ook drukte overal, prikkels. De verschillende lagen leer je dus op een natuurlijke manier om jezelf heen te leggen zo jong als je dan al bent. Het is voeding, andere talen van diversiteit opgepikt en de diversiteiten wat rondloopt aan mensen en tweetalig opgevoed, korte periode in Zwijndrecht gewoond waarvan ik mij niks meer herinner, en in Bergen op Zoom naar de basisschool toe. Een nieuwbouwwijk en allemaal kinderen in de buurt en dat voelde heel veilig als kind. Mijn moeder was altijd thuis dus was al snel zelfstandig met naar school gaan en naar huis komen.

Mijn vader was vertegenwoordiger van kleding en zij begonnen een eigen  kledingzaak in Roosendaal en herinner mij als kind een normale jeugd, spelen buiten en fietsen en naar school toe,en een eigen kamertje. Tot mijn 10e jaar was alles redelijk normaal voor mij. Daarna is er een rollercoaster gestart, mijn ouders kwamen in een conflict en heftige ruzie en daarna een scheiding, we verlieten ons huis en moest in Wassenaar naar school toe en elite school en hele andere cultuur, omdat we bij mijn oom in huis woonden.

Er ging informatie door het gezin, dat mijn vader ons zou kidnappen en meenemen naar Engeland. Als kind pik je deze signalen licht op maar ze gaan wel doorwerken later, de nieuwsgierigheid en het zelf willen ondervinden waartoe hij in staat was, dat was mijn uitdaging die ik aanging. In mijn levensverhaal zie je hoe het was als jong meisje van 15 ,al zelfstandig in mijn denken en wilde die gedachten trouw volgen en geloofde  daar sturing over  te geven . Zag de gevaren niet.

De gevaren van de samenleving en de ziekte die er ook  is.

Het gevolg was dat de tiener  net zo lang doorging totdat ze ook  naar Den Haag toeging en werd afgezet  met een tas kleding en zelf mocht uitzoeken wie hij was en waartoe hij in staat was en hoe hij eraan toe was op dat moment, de tiener wist niet eens waar haar vader toen woonde.

Toen ze daar aankwam bleek hij bij een vrouw in huis te wonen die hij nog maar net kende en zij vertrok toen ze aankwam, dus ze bleef daar in een lege woning met de vader achter,met alleen een matras op de grond en een bank. Ze werd even op een andere school aangemeld, en zo begon dat avontuur daar om hem “even te leren kennen”. Dat had ze heel snel door en daar is niet zoveel voor nodig, dit wilde ze niet! Ze was dus snel weer weg met de nodige negatieve ervaringen, bagage die je niet hoort te hebben als kind! Ze kreeg zoveel negatieve input over haar moeder te horen dat ze er boos van werd en toen ze haar stem liet horen werd dat bijna haar dood door een stuk glas aan de keel een punt van een scherf! Ze was stoer en flink en wist hem te kalmeren waardoor hij het stuk glas weglegde en ze beloofde hem dat ze hem niet zou verlaten en gaf hem geruststelling. Natuurlijk ging ze ervandoor, zo snel mogelijk toen ze de kans kreeg daarvoor.

Ze heeft haar school afgerond in de nato communitie in Duitsland van de Koninklijke Luchtmacht en voelde dat ze er weer  vandoor moest om verder te zoeken en te gaan proberen wat dan wel bij haar paste, en zo wel eerst nog haar diploma gehaald in Duitsland , dat was nog maar een paar weken en kreeg steun van een leraar Frans, ze paste op zijn kindje als hij zelf met zijn vrouw weg wilde en zij kon deze mensen in vertrouwen nemen, zij zagen het en gaven haar deze rust en deze man sprak met haar  om het diploma af te ronden en dan verder te gaan dus zo maakte zij die keus,en vertrok toen voor een jaar naar Amsterdam en ging daar wonen bij haar  vriendje in huis bij zijn ouders.

Deze vriend was 5 jaar ouder danzij was en  in opleiding bij de Luchtmacht en werd gestationeerd in Woensdrecht dus zo kwam ze via hem na een jaar alsnog weer terug in Bergen op Zoom , terwijl ze juist zoveel aantrekking voelde tot Amsterdam. Ze is daar  gaan wonen samen met haar broertje, een jaar jonger dan zij was, en deze vriend. Dit ging mis na 5 jaar en toen wilde zij op zichzelf wonen, werd voor het eerst echt verliefd en wilde niks liever dan moeder zijn. Dit was een hele omschakeling want in de vorige relatie was zij gewend aan openheid en gastvrijheid. Zoeken en proberen en dat werd haar nu niet toegestaan. In de jaren vanaf haar  15e tot  21e waren het de klanten in de winkel en daarnaast als ze thuis was, de jongens en hun vrienden van de studie en werk,  collega,s en militairen van de basis kwamen mee naar ons huis, deze fase van mijzelf tussen mijn 15e en 25e was een duidelijke fase van zoeken en proberen want ik zag daar  alleen maar de ervaringen zelf en het netwerken en zoveel mogelijk ervaren.

Ik had niet echt door dat ( ik ) mij meer met mijn eigen spoor moest gaan bezighouden , was maar aan het connecten en netwerken en praten, in werk in de detailhandel in de kleding, in de horeca werkzaam en in het restaurant waar ze ervaringen opdeed in etiketten en verschillende mileus zag. Ik wilde het allemaal proberen. In de uurtjes thuis waren er altijd mensen te logeren en werd er gezongen en muziek gemaakt en samen eten dus het was wel prima voor mij zo.

Toen ik de nieuwe vriend ontmoette hield hij mij deze spiegel voor dat ik mij moest voorbereiden op mijn eigen definitieve spoor en een studie moest gaan volgen en mijzelf moest richten op een carriere. Het leek op het eerste gezicht een liefdevolle ontmoeting waar ik zelf alleen maar van kon groeien. Dit bleek als snel een ongezonde relatie met een ego wat niet voldoende ontwikkeld was bij die partner maar ze dacht dat ze hem wel kon redden en genezen met haar bewustzijn en liefde en inzichten en dat bestaat dus niet. Ieder mens maakt zijn of haar eigen keuzes en dat heeft ertoe geleidt dat ook zij een start moest maken zonder een vader voor haar zoon en zelfstandig en compleet op haarzelf aangewezen hem heft groot gebracht de eerste zes jaar van haar leven. Ze kwam hierdoor wel in haar definitieve spoor terecht waarin ze ook echt volledig moeder was en heel holistisch leefde wat ze toen nog niet zo bewust wist, ze is dat gaan onderzoeken en gaan afpellen en kwam tot compleet nieuwe inzichten… haar zoontje had een ontwikkelingsvoorsprong van 2,5 jaar dus hij was erg complex om te begeleiden en vroeg om voortdurende uitdaging. Door zijn zorg en liefdevolle karakter is ze gaan studeren om hem zelf die begeleiding te kunnen geven.

Mijn moeder en mijn nieuwe vader bleven in Duitsland met mijn zusje in de periode dat ik naar Nederland terug vertrok en mijn zusje was ondertussen ook in het leven gekomen, in Duitsland geboren. Ik was toen nog maar een tiener van 16 jaar jong en vond het wel erg jammer toen te vertrekken en haar zo weinig te zien en er niet voor haar te zijn in die jaren, was blij toen  ze dichterbij ons kwamen wonen na een tijdje toen ze terug kwamen naar Nederland toe, en zo kon ik haar vaker zien.

Ze was een intens gevoelig peutertje, vond het heerlijk naar haar te kijken hoe ze zich liet zien en horen. Haar aanloopfase  ook mogen volgen de eerste 15 jaar van haar leven en hoe dat was voor haar. Heb ook mogen aanschouwen en delen hoe haar zoeken en proberen was voor haar in de jaren 15 tot haar 25e jaar. Zij was er ook in het leven van mijn oudste zoon en dat is een bijzondere fase en proces als je ze zo samen hebt zien grootworden.

Zij is nu zelf in haar fase actief in het definitieve spoor als Psycholoog en ook moeder en getrouwd, en zit middenin haar spoor nu van 25- 45 jaar. Ze zit in het midden nu.

Nu  zelf de oudste rondlopen die ook zijn aanloopfase heeft gehad tot zijn 15e als hoogbegaafde leerling en peuter, kleuter en nu in zijn zoeken en proberen aan het afronden is in deze fase, bijna 25 jaar en dat is met heftigheid gepaard gegaan en voltrekt zich nu naar de volgende fase: het definitieve spoor van 25- 45 jaar. Hij is nu student Psychology op de Universiteit Leiden en lijkt steeds meer zijn bewustzijn te gaan omarmen en te zien wat er nodig in is onze samenleving. De studies reiken hem die informatie aan en hij komt ook steeds meer in het besef van zijn eigen denken en de diepe wijsheid die in hem aanwezig is.

Wat maak je als mens veel levensfasen mee.

Als volwassen vrouw en als facilitator kijk , soms bewust even met trots terug en naar alle processen die zich voltrekken nu in mijn wereld en in mijn leven en zie de jongste zoon van mijn zusje nu ook in zijn aanloopfase zijn entree maken, hij is 2 jaar.

De aanwezigheid als tante en als haar zus is een observerende en zie op welke wijze zij en de kleine man hun visie op de levensvragen invullen en vanuit welke sturing zij dat doet en invult.

Het leidmotief van mijn eigen jongste zoon van 8 jaar nu in zijn aanloopfase bezig en zijn motivatie in het leven waarin hij als begaafde leerling nu onderpresteert en in sociaal contact een laatbloeiers is omdat hij nu meer met zijn eigen dynamiek bezig is en graag uren aan het ontwerpen is op de computer. Engelse filmpjes kijkt en bezig is met ethische vragen en betekenis van tijdperken bespreekt met mij. Steeds opnieuw zie ik hem nu ook al karakteriseren en hij is ook voortdurend aan verandering onderhevig. Zijn levensfase nu wordt ook vanuit zijn eigen ethische visie waargenomen want dat merk ik aan de gesprekken die we samen hebben.

IMG_6939

Het begint al heel jong dat je probeert om niet te huilen en niet te laten zien dat je gekwetst bent en je sterker voordoen, je stoer voordoen en leren mondiger te worden en voor jezelf op te komen. Bij iedere nieuwe relatie die je aangaat komen wezenlijke kenmerken van de mens naar voren en daar krijg je als kind al mee te maken. De maskers en de onechtheid van de mensen en de oprechtheid en de eerlijkheid dat is ethiek en dat verschil is voelbaar en tastbaar.

Ik ontdekte in die periode van aanlopen van mijn 0-15e jaar mijn charisma , hoe je makkelijk iets gedaan krijgt. Een vlotte glimlach en neem de ander mee in de stroom en krijg voor elkaar wat je wilt. Ben stimulerend van karakter en soms 1 stap verder dan ik misschien uit mijzelf zou willen doen. Door charisma en enthousiasme zien anderen mij wel altijd staan en waarderen zij mijn uitstraling. Dat is wat zij mij teruggeven en wat er over mijn persoontje gezegd wordt als ik ergens ben. Soms ook wat Brutaal en gewoon uiten en open zijn, dat is wat ik nu zie wat er van nature gewoon is. Er moet wel een balans zijn en het moet geen vorm van overleven meer zijn want dan raak je daarin jezelf weer kwijt. Dit overkwam mij een beetje in de fase van 15-25 in het zoeken en proberen van mijn karakter, de verschillen die je voelt in het contact met zoveel verschillende mensen. Het is een grote les en ervaring om zo in bijzondere uitdagingen waar te nemen hoe dit eigenlijk allemaal gaat over je eigen zelfsturing en je eigen ethische visie die echt zelf moet ontwikkelen en dat doet je door te reflecteren.

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n1.jpg

Als in de fase zit van zoeken en proberen kun je wel meer hebben tussen je 15e en 25e jaar. Door de hormonen raast alles nog flink en daarom lijkt het wel alsof we ook makkelijker fouten kunnen opvangen. De overgang naar die fase kan heftig zijn en wisselend van tijd en we ervaren allemaal die bijzondere uitdagingen. Je eigen ethische visie voelen en ervaren die nodig is voor je eigen rijping daar gaat dit over! Niemand kan dit voor jou invullen of bepalen dat doe je echt alleen maar zelf.

Hiervoor is een narratieve methode nodig en die is er nu met de Syntony Conversation, het is een ladder en compass en een bepaalde manier van communiceren waarin je de onzichtbare dimensies van jouw visie als Syntony Member laat zien en voelen, je kijkt met je syntony sense en dat betekent dat je oplettendheid sterk ontwikkeld is en je dat ook deelt met je team members, je kunt daarom ook van en met elkaar leren omdat het veilig is, de basis is vertrouwen en vanuit die gemeenschappelijke kenmerken kan er veilig worden gedeeld. Ieder is een elevator voor elkaar en een veilige haven. Geen kritiek maar opbouwende feedback en steun en support. Dat is de nieuwe leer communitie die is ontstaan in en tijdens mijn zoektocht.

IMG_4395

Terwijl ik toch dacht dat ik op het definitieve spoor zat als moeder met mijn gezin en met studeren van de visie van Ervin Laszlo steeds meer thuis kwam in mijzelf. Mijn denken kon ik toetsen en het bleek ook nog een herkenbare manier te zijn van twee gescheiden werelden door het overstijgen van deze materie. De gemeenschappelijke opdracht van wetenschap en spiritualiteit liet zich aan mij zien, we kunnen de wereld pas als een geheel gaan zien en vanuit een breder perspectief gaan begrijpen als we die 2 werelden met elkaar verbinden.

De wetenschap staat voor een muur en een diepe kloof. De wereld is versplinterd en verwekt spanningen en animositeit en zinloos geweld. Het totaal beeld is er en die werkelijkheid is de evolutie waar we nu doorheen gaan en hoe gaan we dit nu eens uitleggen?

Het curriculum is een prachtige presentatie met de juiste vragen hierbij. Er is geen enkele evolutie of ontwikkelingssprong mogelijk zonder een spiritueel element. Er kan geen zuiver rationele stap omhoog worden gezet, en geen transformatie plaatsvinden, op basis van alleen intuitie, het is onontkoombaar te streven naar een verbinding tussen wetenschap en de grootste spirituele wijsheidsstromingen. De mensheid is zoveel meer dan alleen een verzameling rationele wezens. De innerlijke verbinding met een diepe bron van geestelijk voedsel en voor velen leiding, is inherent aan ons wezen. Als we beide aspecten verenigen, kunnen we ons een meer volledige en meer integrale voorstelling van de wereld om ons heen vormen. De zuiver zintuigelijke wereld leren ontstijgen om een sterk verruimd inzicht in onze band met een wereld of universum op een dieper, fundamenteler nivo.

arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638

Verbindingen leren waarnemen die voor de rationele wetenschap onzichtbaar zijn.

Dankzij de wetenschap zin we wel in staat te ontdekken hoe zowel fysische als energetische verbanden ontstaan en blijven bestaan. Dankzij de jongste bevindingen van de kwantumfysica zijn onze ogen geopend voor een groeiende overeenstemming tussen de wetenschap en geavanceerde wetenschappelijke waarnemingen die aan het licht komen. Elk onderdeel wat bestaat is verbonden met het weefsel van het geheel. Als we deze ervaringen bundelen en de de kloof een beetje gedicht kan worden dan zijn we bezig aan een gezamenlijke onderneming die zich in steeds hoger tempo om ons heen ontplooit. Een eenheid omhelzen en ons niet meer blind staren op de verschillen. Ons besef van fatsoen en integriteit in praktijk brengen en vertrouwen op nieuwe inzichten en verandering. De weg naar voren. De dualistische denkmodus heeft gezorgd voor deze impasse dus daarom is deze crisis nu ook in de hand gewerkt. Ons fragmentarische wereldbeeld van dualiteit, strijd en tegenstreven en disharmonie is niet meer toereikend waar we heen moeten. We moeten de moed hebben datgene wat zich in ons leven manifesteert onder ogen te zien want alleen dan kunnen wij die momenten in onszelf transformeren. Een andere grondslag aanreiken door zelf die wereldnarrative te zijn. Dat is leiderschap en dat is evolutionair bewustzijn.

We kunnen letterlijk ons denken veranderen. Openstellen voor recente informatie uit de nieuwe wetenschappen en uit domeinen als de kwantum fysica, biofysica en onderzoek op deze terreinen onthult ons deze werkelijkheid die ons werkelijkheidsbesef zal vergroten.

Wij zijn energetisch en bewust met elkaar verbonden. We beschikken over een vermogen om vitale energie te activeren en verder te ontwikkelen.

IMG_6939

Deze verandering van onze wereld is een vrucht van een nieuwe vorm van een maatschappelijke verandering die in onze culturen en samenlevingen al generaties lang bezig is vorm aan te nemen en zich nu begint te manifesteren. Senn is in 2007 geboren ~Dit is een renaissance en ze is te ervaren op basis van de besproken herwaardering van onze relaties, sociale netwerken, manier van leven en gemeenschappen, in combinatie met een meer harmonieuze band met onze habitat en hulpbronnen.

Door een nieuwe manier van denken en doen te bevorderen op basis van een nieuwe paradigma. Het is een perceptueel raamwerk en daarmee onze culturele werkelijkheid, die niet alleen gevormd is door onze beperkingen maar ook door onze kortzichtige manier van denken, uitbreiden.

ZELFHANDHAVING

Het alleen op mijzelf rekenen, dit is gepaard gegaan met afbrekend vertrouwen in de ander, en daarbij is mijn teleurstelling onderdrukt over het gebrek aan rugdekking. Mijn vermogen tot steun zoeken is een lange tijd verdwenen. Het is geen vraag of we iets alleen opknappen, ik kan niet anders dan het zo te doen. In het vooropzetten van deze zelfhandhaving verbrak ik vaak het contact.

Jarenlang had ik geen keus in alleen of samen. Ik stond er alleen voor als moeder, eerst een periode van 6 jaar en daarna weer een periode van 4 jaar en in beide situaties, tijdens mijn zwangerschap en de bevallingsperiode en tijdens het opgroeien van de eerste 3 levensjaren, en ik moest wel.

Juist in deze tijd besefte ik hoe belangrijk het is om op mijzelf te rekenen.

Hoe moeilijk het was, het lukte mij altijd.

Het had een keerzijde, ik ontwikkelde ook een soort hardheid en trots die het voor anderen moeilijk maakte bij me in de buurt te komen. Dat merkte ik achteraf pas en echt rusten bij een ander werd moeilijk, bijna onmogelijk.

Onkwetsbaarheid als pantser:

Het vermogen tot initiatief kracht kan een pantser worden en standaardgedrag om ons onkwetsbaar te doen lijken en ons groter voor te doen dan we zijn. Onszelf neerzetten en ooit geboren uit kinderlijke trots van “ik kan het”. Het is een drang om ons te bewijzen. Dat moet gewoon. Dit is behalve naar buiten toe ook een innerlijke krachtmeting geworden.

Er is dan geen ruimte meer om voor iets terug te deinzen of stil te staan bij gevoelens van twijfel. Twijfel maakt ook kapot en heeft geen functie maar het constant bevestigen van jezelf en daar succes en een gevoel van eigenwaarde aan beleven dan moet wel vanuit ruimte worden ingenomen.

In de patronen waarin we overleven met onze overheersing en iedereen weet dat wij er zijn, en een lichte grijns op ons gezicht en de groep overzien in 1 oogopslag, dat is scannen maar niet deelnemen aan.

Elk kind doet ervaringen op waarin ouders of familie niet alleen beschermend waren maar ook kwetsend kunnen zijn. Ze staan niet altijd achter je of ze verwachten meer van je dan je tot je beschikking hebt. Je ontdekt dat de wereld niet alleen goed is maar ook kwaad. Als je genoeg ervaringen van liefde en steun kunt zien tegenover je, leer je aanpakken en hulp te vragen. Als je structureel in de steek gelaten wordt, omdat anderen hun rol niet kunnen vervullen dan wordt het basis vertrouwen dat je als kind van nature hebt beschaamd. Je bent in hen teleurgesteld en je voelt je verraden. De tegenreactie kan dan zijn dat je gaat terugvechten. Om maar over je grenzen te gaan. Soms pantser je je hart met overtuigingen dat overkomt mij nooit meer…… of je ontwikkeld minachting ten opzichte van de volwassenen die je rugdekking hadden moeten geven.

Door het gebrek aan onvoorwaardelijke steun ga je ervanuit dat ze je niet kunnen bieden wat voor jou echt belangrijk is. Met je oordeel over het onvermogen kom je dan onterecht boven hen te staan en je groter voordoen dan je bent, dat is dan een standaardhouding.

Als gebrek aan vertrouwen, dus wantrouwen en alleen op jezelf rekenen gewoon wordt, kan de ander steeds minder zien wat er in je omgaat!

Hij gelooft werkelijk dat je nergens door laat raken, en op het gebied van contacten kom je dan meer en meer alleen te staan. Als je wel hulp krijgt denk je dat er iets achter zit. De ander is erop uit winst te halen en je gelooft niet meer in vertrouwen en overgave. Je ervaart dat zelfs als leugenachtig en je hebt de wereld en de mensen anders leren kennen dus jij bent op je hoede.

Kwetsbaarheid toelaten is het moeilijkste wat er is, toen ik de eerste klap kreeg, als ik er nu bij stilsta, krampt het in mijn buik, ik liet mijn kwetsbaarheid daarna niet meer toe. Mijn hele lijf pantserde zich en van het slaan leek ik al gauw niets meer te voelen, en nog steeds verhard ik makkelijk als ik iets als een aanval voel, gelukkig ga ik er nu Anders mee om. Het kost mij nu minstens 1 inademing om stil te staan bij wat het met mij doet, en in die ene tel moet je mij dan even met rust laten, zodat ik daarna zelf weer contact kan maken!

De impact van geslagen zijn, als vrouw in een relatie, het is heftig.

Het gaat nooit meer weg, ik werd een vechter, en afhankelijkheid voorkom ik het liefste nog steeds. Steun vragen brengt mij in een lastig parket en ik bijt liever mijn tong af dan hieraan toe te geven. Er is altijd een stemmetje die zegt, doe het niet.

Het gevoel kracht kwijt te raken en het heft in eigen handen houden, en zo vermijden om open in een relatie te staan. Als een ander een beroep op jou doet, ervaar je dat al snel als een aanslag op je vrijheid, je wilt op jezelf staan.

Deze patronen zijn een karakter structuur met patronen van kwetsing.

Mensen maken elkaar tot object en in een contact met de ander is er de behoefte de controle te hebben of op een subtiele manier verleidelijk te zijn of snelle grappen te maken, wat je ook doet, de inzet is dat je de ander te slim af bent of hem overtroeft. Als je zo van jezelf uitgaat en daarin meestal weinig rekening houdt met een ander heb je duidelijk de controle in een contact.

Je hebt besloten je niet meer te verbinden en als het wel zo is dan alleen op jouw voorwaarden.

Het rationele aspect is altijd ondergeschikt aan de taak of de handeling.

De wereld bestaat binnen deze structuur uit winnen of verliezen of goed of fout. Er is geen grijs, en falen bestaat niet, het waarmaken van verwachtingen van de buitenwereld is belangrijk net als spanningen en spotlights. Is de kick aanwezig dan word je blij en is deze afwezig dan ben je onrustig.

Het gevoel dat het niet mis mag gaan geeft een kramp. Je bent overmatig alert en zorgt dat je alles goed kunt overzien. Dit alles geeft weinig rust om naar jezelf terug te gaan.

De onderliggende behoefte om gesteund te worden en gedragen te worden hoeft niet miskent te worden. Jezelf sterk en zelfverzekerd voelen is makkelijk en als je geen respect voelt voor een volwassene en minachting voelt dan kun je de draak steken met alle autoriteiten. Dit is wat we veel op scholen zien, je straalt uit dat je niet omver te krijgen bent, dat er niet met je te spotten valt als jouw wil doorkruist wordt. Als het niet gebeurt wat je in je hoofd hebt, word je flink kwaad of heb je de neiging de ander terug te pakken met een grap of iemand van slag brengen.

De prijs van dit aleenrecht is dat je onderliggende behoefte aan gesteund en gedragen worden miskent.

“Alles of nooit

Oftewel alles of niks

Alles

Schreeuw mezelf door de woestijnen

Alles

Ik wil niet ongezien verdwijnen

Ik weet dat het leven eindigt in een eikenhouten kist

En er zijn amper zeven door wie je gemist wordt

Dus neem ik alles

Alles of niks

Ik neem alles”

Je straalt dit uit dat je niet omver te krijgen bent en er niet met je te spotten valt, en dit maakt je ontoegankelijk. Door je zelfbewondering beleeft de ander je als affectief onverschillig of koud. Het is alsof er een binnenkant ontbreekt en een contact met jou wordt niet snel persoonlijk al trek je de ander wel naar je toe door hem uit te dagen!

Overwicht, is ook zo,n masker, daar hou je van en dat kan een dreigende als joviale indruk maken. Soms roep je angst op of het gevoel dat jij je boven de ander plaatst of pak je hem of haar in met verleidelijkheid.

Speelse houding of een grap, het is lastig om je op je gedrag aan te spreken. Je bent in tijden van storm een rots in de branding voor anderen en voor jezelf en zelfs in moeilijke tijden houd je het overzicht, handel je gefocust en krijg je de dingen zo voor elkaar.

Energetische weerspiegeling is zichtbaar, je hoofd zo houden dat je de hele omgeving kunt overzien en je scherpe blik in je ogen schept afstand. Intimiteit en overgave zijn gebieden die belangrijk zijn hierin als alles gericht is op doorgaan dan heb je weinig grondvlak en je energieveld geen stevige basis. Als je ogen speels staan en uitdagend speel je met aantrekkingskracht en geniet je ervan dat je onzichtbaar de touwtjes in handen hebt. Dit zijn maskers en het podium en je performance is je behoeften die diep in jezelf leeft, maar nabijheid is wat je wilt en je hart openen en blootgeven. Je vertrouwen in de ander terugwinnen en de beweging van overgave leren maken ..dat is onvoorwaardelijkheid.

In contact met je hart voel je werkelijke behoeften en dat betekent ook kwetsbaar kunnen zijn. Mensen hebben elkaar nodig en zijn bereid elkaar te dragen. Zonder kracht te verliezen.

Persoonlijk gaat het om de moed voor intimiteit. Het risico van hechting aangaan en omdat je in contact bent met jezelf  kun je ook geven in een relatie. Samen lachen om verleiding en uitdaging, dat is een open spel en als je daarvan geniet dan voorkom je dat je over de grens van de ander gaat.

Werken op de laag van de ontmoeting en daardoor kan de ander je stevigheid zien en je zachtheid zien in je ogen en dan durf je te vertrouwen.

Dat is in Syntony ~~~~

Liefs Sarah

531857_391415660942599_1430042421_n

References

 

Prinsenberg, Gabriel ( 2005). Biografisch leren en werken Uitgeverij SWP Amsterdam.

Laszlo, Ervin en Kingsley L. Dennis ( 2012) The New Science and Spirituality Reader Inner Traditions, Rochester ( VT) Verenigde Staten.

Zwart, Cees en Middel, Bert Omvormen van jezelf en de wereld om je heen een uitnodiging tot de ontwikkelkunde ( 2005) Koninklijke van Gorcum.

Laszlo, Alexander ( 2014). “Connecting the D.O.T.S.- The Design of Thrivable Systems through the power of Collective Intelligence, ISSS Yearbook Speical Issue of  Systems Research & Behavioral Science, A. Laszlo ( Guest Ed.) 31:5.

Alexander Laszlo is Director of the Doctoral Program in Leadership and Systemic Innovation at the Buenos Aires Institute of Technology ( ITBA), Argentina: 57th President and Chair of the Board of Trustees of the International Society for the Systems Sciences ( ISSS): and author of over seventy journal, book and encyclopedia publications.

Sarah is assistant in his publications and taking her leaderhip in this Systemic Innovation through Syntony International that accessed 06/06/14 in Kortgene in the Netherlands, to package all the information and the actions together.

Sarah is working at the Educational Program together with Alexander Laszlo from the Laszlo New Paradigm Leadership Center in Bagni di Luca, Italy.

The New Paradigm in Education is An Introductory Course by Alexander Laszlo and Sarah Verwei.

Dia3

A program of study forwards the research agenda of The Laszlo New Paradigm Leadership Center in the area of New Paradigm Education, an action- research team has come together to curate the emergence of educational models, methods, curricula and delivery platforms that both reflect the emerging cosmovision derived from cutting edge thinking in the sciences, while at the same time meeting the needs of a global generation of learners, faced with the challenges of our times.

As the vehicle through which the New Pardigm Education of The Laszlo NPLC will be carried out, more information on Sytony Leadership can be found here : www.syntonyleadership.com

IMG_3431

Current explorations include workshops that help promote transcommunities and salutogenesis, syntonycafe accessed 06/06/14 ; research colloquia on Thrivable Systems – From Vision to Reality: The Synergetic Relation between Evolutionary Learning Labs and the World Evolutionary Learning Tribe accessed 06/06/14; and the establishment of a forum for the gathering and exploration of “glocal”evolutionary learning communities across the globe, the weltribe, accessed 06/06/14.

Advertisements

3 thoughts on “The New Paradigm in Education and the narrative, the story telling how this become a Course

  1. ‘Onvoorstelbaar’ prachtig geschreven zowel qua stijl als qua inhoud waarbij volkomen helder wordt dat het uiteindelijk gaat om de vorm.
    Een méér dan hartelijk compliment hiervoor en bovenal dank…
    Hartelijke groet,
    Hans Oud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s