Collaboration /Consciousness/Oneness

cropped-531857_391415660942599_1430042421_n1.jpgEenheid, een ander woord is Bewustzijn, en dat  is niet in definities te vatten, en vanuit wetenschap is bewustzijn en samenwerking meer een soort regenboog. Een spectrum met verschillende op elkaar volgende nivo,s en elk met hun specifieke mogelijkheden en eigenschappen. Hoe maak je hiermee contact? We hanteren hiervoor allerei theorieen en methoden. In onze Laboratoria en Syntony Café zijn we door dialogen onderzoeken aan het doen hierin. Welke nieuwe methoden we kunnen aanreiken om de samenwerking te verhogen en te verbeteren?

De structuur hierin en de vorm die aangeeft in welk nivo we functioneren is de kern van alles want daarin liggen de mogelijkheden en de beperkingen die we onszelf opleggen.

Niet iedereen ziet dit en zeker niet iedereen kan dit zo op zichzelf reflecteren. Daarom hebben we facilitators nodig en instructors die de nieuwe communicatie kunnen en durven activeren en catalyseren.

Hoe hoger de ontwikkeling hoe meer keuzemogelijkheden op vlak van inhoud.

Om op dit hoge nivo te kunnen samenwerken is het nodig dat we eerste zeker weten dat de groep de inhoud van de vorm kan scheiden. Niet iedereen is rijp voor trans communicatie, verlichting, je moet eerst je vorige stappen goed Helen en integreren. We weten niet als we gaan samenwerken of iemand al zover is in zelfkennis en op intra persoonlijke gebied onderzoek doet. De samenwerking met anderen is nodig om te leren en te delen! Anders terugval en kom je niet in de eenwording. Wat voor iemand dus het beste of nodig is wordt bepaald door zijn bewustzijnsniveau en de mate waarin dat al is ingevuld. Verlichtingstechnieken zijn wetenschappelijk bewezen en volwaardige paradigm,s. We kennen er al een aantal zoals mindfulness en meditatietechnieken, bio feedback en communiatietools, frames, richtlijnen en tot nu toe heeft onze samenleving daar niet voldoende aan. Nog steeds hebben mensen hartklachten, onrust en verdriet ipv harmonie te kiezen en dat ook te voelen in al hun acties. De openheid mist nog steeds in relaties en dat is precies wat we stimuleren en activeren voor meer harmonie en samenwerking.

Wij introduceren daarom het nieuwe materiaal van het nieuwe paradigma, de Syntony Ladder en de Compass.

In een Syntony Café, een Lab worden mensen bij elkaar gebracht die allemaal hun visie delen en ervaringen hoe ze in die eenheid zijn gekomen en wat er onderweg is gebeurt en wat precies de samenwerking steeds tegenhoudt of stopt, beperkt. Het doel is hogere creativiteit en meer vertrouwen dus meer energie verdeling in het lichaam en de geest van degene die samenwerken en met elkaar leren en delen wat ze meemaken en ervaren in dit leven zelf.

Het is onmogelijk te stellen wat bewustzijn is dus een universeel en unaniem inzicht aanvoelen en invoelen wat bestaat in de natuur en de essentie is van het bewustzijn, daarin ligt de uitdaging nu in de nieuwe materialen. Dat is het nieuwe paradigma.

Toewijding en devotie is een van de meest onbegrepen dingen op dit pad als we naar eenheid gaan striven  en dat als hoogste prioriteit kiezen in ons leven. Devotie heeft niks te maken met emoties, devotie is een mentale houding. Het overstijgt het nivo van rationele ontwikkeling en heeft deze als fundament.

Devotie is het resultaat, het culminatiepunt van gezonde rationele ontwikkeling.

Het is het inzicht in datgene waaraan we ons toewijden en in die zin volgt het op de rationele ontwikkeling. Het is het inzicht in dat waar heel het leven over gaat!

Devotie is eerst een mentale instelling.

Het betekent: dat alles en heel het leven bewustzijnsontplooiiing is, liefde en vreugde als doel heeft, en als je dit niet voor ogen houdt dan is dit een uitdrukkingsvorm van denken, voelen en handelen, irrationeel!

Deze mentale instelling is onze grote uitdaging in de samenleving. Zonder devotie kun je dingen niet in het juiste perspectief zien, niet aanvoelen of begrijpen. Het geeft emotionele ondersteuning en inspiratie om tijdens moeilijk momenten vol te houden.

Elke gedachte, emotie, pijn en vreugde is zelfkennis en zelfervaring.

A journey started because of coherence , socio- cultural environment and the biophysical environment, and the sensed presence of those who have come before us - the pioneers of the Systems Movement as well as our own personal ancestors, and those who will come after us, A basic feeling of being connectd- first and foremost to ourself, then to the flow and interchange of ideas and energies with our peers and colleagues, and to the living environment in which we find ourself here and now.
A journey started because of coherence , socio- cultural environment and the biophysical environment, and the sensed presence of those who have come before us – the pioneers of the Systems Movement as well as our own personal ancestors, and those who will come after us, A basic feeling of being connectd- first and foremost to ourself, then to the flow and interchange of ideas and energies with our peers and colleagues, and to the living environment in which we find ourself here and now.

Wat haal je eruit?  uit al je ervaringen?

Dat is waarom we de compass en de ladder nodig hebben. De nieuwe communicatie !

72803_194591430721220_1247581240_n

Als je op de lange duur niet iedereen kunt uitleggen wat je hebt gedaan heeft wat je deed geen waarde ~ Erwin Schrodinger

We hebben allemaal wensen en behoeften en dit verhindert effectief functioneren en dit kan ook tot ziektes leiden, waarop verdringing of bewustzijnsverlies plaatsgrijpt.

Schaduw is al onze ego,s, de potenties waarmee het contact verloren zijn en we vergeten zijn.

Voorwaarden voor integratie zijn:

aandacht en concentratie ontwikkelen

leren differentieren en unifieren dat betekent valse gehelen samenvoegen

gewaarzijn ontplooien

verscherpen van lichaamsgevoel

samen met de verankering van de ervaring van continuiteit van het emotionele leven

emoties leren adequaat te verbaliseren en ze integreren als een deel van het continue functioneren

het richten van gewaarzijn

veranderen van confuentie in contact en spanning en anxieteit in opwinding

ontplooien van denkhygiene en het positiveren van denktrend en inhoud wat impliceert: de vorming en structurering van toepasselijke, ecologische en verantwoorde , effectieve en efficiente formele denkschemata.

De afweermechanisme die onze ontplooiing in de weg staan: projectie, retroflectie, introjectie en deflectie en meelopen ~

Projectie,

Projectie:

De aspecten van onszelf die we in de schaduw gezet hebben, voelen we niet meer aan als zijnde van onszelf, maar als gevolg van een projectie schijnen die nu te bestaan in de omgeving.

We maken ons zo minder dan we zijn en de omgeving meer dan hij is. Als we die projectie geprojecteerd hebben dan keert het zich tegen ons. Je voelt je dan opgejaagd, en zo kunnen we positieve en negatieve emoties en ideeën projecteren.

Romantische liefde, idolaterie, de implicatie hiervan is dat dingen die ons in anderen het meeste storen, of die we het meeste bewonderen, de onbekende aspecten zijn van onszelf.

Heftige ontkenning of bewondering, is de aanwijzing voor de aanwezigheid van projectie.

Als je wilt weten hoe iemand is, luister dan naar wat hij over anderen te vertellen heeft.

Alle emoties zijn intra psychisch en intra persoonlijk, niet inter psychisch of interpersoonlijk.

Dit is wat er gebeurt in de samenleving en wat we veel zien in relaties en in samenwerking. Iemand die zijn of haar eigen gevoelens niet kan accepteren en acties, omdat het zo niet hoort…. Maakt de eigen gevoelens en acties onverteerbaar. De oplossing is dan dit aan de ander toe te schrijven en terwijl de introjectie capituleert, t.a.v. zijn gevoel van identiteit, geeft de projectie zijn identiteit in stukjes bij beetjes weg. Heridentificatie is dus logischerwijs de hoeksteen van deze conversatie om in dit proces zelfkennis te zien en te herkennen, meer jezelf te zijn.

Introjectie: is het materiaal , alle manieren van voelen, denken, ageren, evalueren etc. Welke je hebt opgenomen in je gedragssysteem zonder adequate assimilatie, waardoor het geen geïntegreerd deel uitmaakt van ons organisme.  Om introjecties te elimineren, moeten we eerst tot het bewustzijn komen dat dat materiaal ons helemaal niet toebehoort. Dit in tegenstelling tot retroflecties. Na bewustwording moeten we dus eerst komen tot een kritische selectie en herevaluatie, om tot een gezonde assimilatie te komen.

Terug naar de projecties: er zijn voorbeelden van positieve emoties: axieteit, ervaren van externe druk, dus het is niks anders dan geblokkeerde en geprojecteerde opwinding en interesse. De uitweg is dan van zelf in actie te treden, in plaats van een voorwerp van actie te zijn.

Projectie van eigen behoeften en drijfkracht is een vorm die de meest voorkomt en aanhoudende vorm is, diegene die dit erkent, zal zelden het gevoel hebben van onder te staan, maar zal gewoon optreden en tot actie overgaan.

Projectie van negatieve emoties, het is een moreel imperatief dat kwaad nodig is voor het goede. Zonder de negatieve aspecten zouden we onze positieve niet herkennen. Het ontkennen van deze ambivalentie of dualiteit in het leven en de natuur is uiteindelijk destructief en verklaart het vernietigende van elke vorm van fanatisme.

Positieve kwaliteiten projecteren is: de ander is krachtig, sterk en wijs etc….

Projectie van negatieve kwaliteiten: snobisme, en te makkelijk een identificatie tussen negativiteit en onwenselijkheid, met alle problematische gevolgen van dien.

De schaduw is dus het tegenovergestelde van wat we als persona denken te zijn. Projectie is het tegenovergestelde van wat we als persona denken te zijn. Projectie is makkelijk te identificeren door het verschil te kalibreren tussen dat wat ons informeert en dat wat ons affecteert.

Wanneer we door iets geaffecteerd worden, is er projectie in het spel.

De verschillende stappen in dit heridentificatieproces zijn:

De verantwoordelijkheid terug nemen en het geaffecteerd zien als iets wat we ons aandoen in plaats van de schuld bij de ander te leggen of in de omgeving, alsof die ons iets zou aandoen. We moeten uit dat slachtoffer bewustzijn stappen.

De tweede stap is het omkeren van projectie, en dan zinvol tegenover anderen doen ( meta mirror)

Kiezen voor de Syntony Lifestyle, de compass en de ladder, je levensbetekenis en je diepste roeping volgen, leren luisteren met elke cel in je lichaam en bezig zijn met wat betekenis geeft in je leven en wat je eigen talent is, van nature en daarop richten. Je intuitie volgen en je compassie voelen voor alles en iedereen om je  heen. Dat is de eerste stap in het framewerk van Syntony Conversation.

De derde stap is het leren in contact te komen met het symptoom, in plaats van proberen er van af te komen. Deze contactname kan mogelijk gemaakt worden door het symptoom bewust te versterken. Het bewust aanhouden van een symptoom bevrijdt ons  ervan, we moeten als het ware proberen niet van het probleem ( symptoom) af te raken met de bedoeling ervan  af te raken.

RETROFLECTIE,

Dat is scherp terugkeren tegen.

In plaats van de omgeving wordt het zelf het doel van de actie. Dit leidt tot opsplitsing van onszelf in twee aspecten : de dader en de aangedane, slachtoffer. Retroflectie is het gevolg van het aangeleerde terughouden van strafbare responsen. De energie wordt opgesplitst in een deel dat streeft naar expressie en een deel dat diezelfde expressie blokkeert. Wat begon als conflict tussen organisme en omgeving wordt een innerlijk conflict. Belangrijk is eerst en vooral uit te maken of er al dan niet rationele gronden zijn voor dergelijk gedrag.

Chronische retroflectie is pathologisch en wordt indien we het “vergeten” repressie.

Omdat retroflectie meestal te maken heeft met agressieve impulsen zijn de belangrijkste componenten angst en schuld.

Deze twee worden hoe dan ook misbruikt, wanneer ze niet adequaat in het bewustzijn kunnen functioneren.

Dus ook hier weer: eerst en vooral introspectie en bewustwording, dan acceptatie om integratie mogelijk te maken door te werken aan het herrichten van de emotionele energie door uitproberen.

Uitproberen is wat we doen in de Syntony Conversations, bewustworden van acceptatie en vergeving van gebeurtenissen en ervaringen en angst en schuld leren loslaten hiermee. Door groepsprocessen waarin je in 12 weken leert samen te leren door diepe ervaringen te delen en er alleen maar positieve feedback is op alles wat je deelt, krijg je die kans om die ervaring op te doen, om die emotionele energie te leren voelen en hoe ze zichzelf verandert, door uit te proberen, dat is het experimenteren zelf. Daarom zo essentieel om in die leergroepen te zitten. Actief te participeren.

Retroflectie heeft te maken met dat wat we van een ander wilden en niet kregen en ook hier dan weer onszelf in de plaats van de ander stellen. Het kan hier gaan om liefde, medelijden, straf of wat dan ook.

Introjectie, het is het materiaal wat bestaat uit manier van voelen, denken, ageren, evalueren etc…

Wat je in jouw gedragssysteem hebt opgenomen in manieren van voelen, denken, ageren en evalueren dat moet deel uitmaken van je organisme. Om deze te elimineren moet je tot het bewustzijn komen dat dat materiaal ons helemaal niet toebehoort, je eigen identiteit dus voelen, je eigen manier van denken en je eigen gevoelens herkennen en ruimte geven. Na bewustwording hiervan moet je dus eerst komen tot een kritische selectie en herevaluatie om tot een gezonde assimilatie te komen.

Deflectie, het is een manoeuvre waarbij het directe contact met de andere persoon weggewerkt wordt. De directe intensiteit van het actuele wordt zo weggenomen. Door omslachtigheid en overdreven woordgebruik, te lachen terwijl we spreken, niet direct aankijken, abstract te zijn, en geen authenticiteit. Bewustwording en acceptatie vormen hier de basis voor de integratie na herevaluatie.

Geen houding weten aan te nemen is ook een duidelijk afweermechanisme.

Meelopen, dit gebruiken we wanneer we het verwarrende van nieuwe of andere ervaringen willen verminderen, of uit de weg gaan. Het is een oppervlakkig akkoord, een overeenkomst om het elkaar niet moeilijk te maken. Een erg zwakke basis voor een relatie.

Het resultaat van meelopen is wrok en schuldgevoelens.

Een stille aanwezige getuige zijn en een hoger nivo van integratie en “daarzijn “demonstreren en fungeren als filosoof is hoe ik mijzelf ter beschikking stel in de dialogen die ik diepgaand voer met mijn vrienden en ook met studenten of managers, het maakt niet uit wie.

Er ontstaat zo een Socratisch dialoog waarvan de specifieke inhoud minder belangrijk is dat het feit dat op vlak van vorm de zelf reflectie, de introspectie, en het daar bij horende specifieke zelfgevoel geëngageerd wordt.

Er is genoeg kracht nodig om los te komen van de rollen en op te komen voor eigen principes en eigen denken en je eigen weg durven gaan, als je overweldigd raakt door doodsangst en depressie alleen al bij het idee van het volgen van die eigen weg, dan is er een kernprobleem op identiteitsnivo en belangrijk is hier om te zien dat filosofische problemen een integraal deel uitmaken van de ontwikkeling van een rijp ego.

Filosofische vorming en zelfs opvoeding maken een integraal deel uit van deze dialogen diepgaand.  Een goede probleemstate en smart outcome is de essentie van een aanpak in deze dialogen.

Als een zelfstructuur sterk genoeg is kan ze regresseren, dissociëren, vervreemden van aspecten van zichzelf. Verdringing is hier het psychopathologische sleutelmechnanisme.

De biosfeer ontkennen is hier de definitie van regressie. Technieken die helpen om verdrongen aspecten – impulsen en emoties- terug in het bewustzijn te brengen en te re-integreren met het centrale zelf zijn hier op zijn plaats. Met nlp werken we met time-line en in combinatie met gestalt en psychoanalyse kun je deze emoties en impulsen terug leren zien in je bewustzijn en deze terugbrengen. Je hebt hiervoor wel een sterke ego ontwikkeling nodig want er moet wel draagkracht zijn om naartoe terug te keren.

We zien op de leeftijd van 11-15 jaar hoe we met een volwassen en wereldcentrisch en rijp ego ( nivo van de formal reflexive mind) de formeel reflectieve mind, het formeel operationeel denken, leren denken over ons denken en leren denken over de wereld. Concreet operationeel bewustzijn opereert in de concrete wereld, formeel operationeel bewustzijn opereert met de gedachten zelf, er ontstaat denken over het denken. Het is de eerste structuur die zelf, reflectief en introspectief is. Het eerste nivo dat echt in staat is tot hypothetisch deductief en proposioneel denken en redeneren ( als “a’ dan “b”). Dit geeft de mogelijkheid tot het innemen van meer pluralistische en meer universele standpunten. Dit denken is niet gebonden door sensorische objecten maar opereert op relaties, (wat geen dingen zijn maar abstracties) tussen de dingen en beheerst het intellectueel leren en begrijpen. Het leert leren. Het eerste leren door simulatie ( as- if frame) door dromen als het zich voorstellen van toekomstige of ideale situaties. Dit nivo schiet wortel tussen ons 11e– 15e jaar.

Samengevat kunnen we vaststellen dat het jonge mentaal egoisch zelf op cognitief nivo gekenmerkt wordt door syntaxisch lidmaatschap, secondair proces en het logisch conceptueel denken en functioneren, interne dialoog met concreet en formeel operationeel denken. Dit ego heeft  een gedifferentieerd emotioneel leven gebaseerd op interactie met anderen, daarom het begrip “dialogue-emotions”.  Gevoelens zoals schuld, trots, liefde, haat en het ontstaan van wilskracht, zelfcontrole, tijdsgebonden doelstellingen en wensen, en de behoefte aan zelfwaardering.

Het zelf wordt historisch met een lineaire tijdsoriëntatie met uitgebreid verleden en toekomst. Het is een syntactische ego met een zelfconcept, en egostates of personae, subpersoonlijkheden.

Het fout lopen van dit proces geeft aanleiding tot identiteitsproblemen, durf je je eigen weg te gaan, heb je genoeg kracht ontwikkeld, je ego wordt een interne reflectieve spiegel, alles wat fout kan gaan is er om de reflectieve structuur te leren zien. Denken in toekomst en in mogelijke successen en volledig steunen op je eigen denken en je geweten.

Als er problemen zijn in de communicatie in de boodschap die uitgezonden wordt en zeker bij verborgen agenda,s en dubbele boodschappen, rolverwarring en dubbelzinnige transacties, dan is het aan de groep of de facilitator om die kluwen te helpen ontwarren. Het werken met delen en de regels en cognitieve schema,s zien die iemands gevoelens en acties bepalen geeft inzicht om het model van de wereld te zien. Bij verdringingen op lichamelijk seksuele impulsen in relatie tot verlies van grenzen zien we obsessieve en compulsieve syndromen, in de lage zelf structuren ( autistisch en symbiotisch, narcistisch) is het zelf monadisch van aard, m.a.w. het heeft alleen met zichzelf te doen, en de daaraan gekoppelde problemen delen in dit monadisch aspect. Het heeft te maken met differentiatie tussen zelf en de ander. Grensproblemen. Vanaf 2,3 jarige leeftijd ontstaat het rep mind, drie spelers ten tonele, het zelf , de vrouw, de moeder , de man de vader. Dit zorgt voor weer nieuwe conflicten.

Superego ( verdringing) Versus ego ( angst, obsessie) en superego versus ego ( schuld, depressie) Ik wil alleen het beste voor jou, impliceert “verlaat mij niet”… verdoken boodschappen zijn een sleutelstructuur en in extreme gevallen kan dit leiden tot interne gespletenheid en intern dissociatie van het zelf. Angst voor gezichtsverlies, rolverlies, overtreden of verbreken van de regels etc, regels en rollen. De problemen die we hier dus zien in gedrag zijn de double binds. Communicaties waarin de boodschap en de meta boodschap elkaar tegenspreken. Contradictorisch zijn. Een vervormd zelfbeeld onstaat zo want het biosociale en de filosofische band zijn twee verschillende fases in het zelfde proces. De fysieke behoeften en impulsen zijn hier het probleem, de uitdagen hoe hiermee om te leren gaan. De behoefte erbij te horen.

Als we deze essentie gaan zien in onze dialogen en ruimte geven aan de scripts, rollen en noodzakelijke bewustwording en integratie leren we aspecten van onszelf beter kennen. Door leren en combineren van verschillende personae in een geïntegreerd zelfconcept bouwen we ons gezonde ego op. Dan kunnen we in een transpersoonlijke ontwikkeling gaan starten. De trans communities zijn de vooruitlopers, de koplopers uit de Labs, deze trainingen en experimenten zijn nu bezig wereldwijd.

De innovators zijn actief omdat er maar weinig mensen met een gaaf ego uit hun ontwikkeling komen, en meestal wordt het bewuste veld gedomineerd door 1 of een combinatie van enkele personae, terwijl de anderen schaduw in het onbewuste verdwijnen.

Het ontdekken wat en wie er nog meer in je zelf zit en dat vrij maken is wat ons meer creatief maakt en ons meer zelfvertrouwen geeft, en om dat te leren voelen en ontdekken is het nodig samen te komen en samen te leren en samen te zijn.

Dat is wat wij doen met onze Labs wereldwijd en hoe we onze materialen nu aanbieden aan de grote Universiteiten om de nieuwe communicatie richting te geven zodat ze een gezonde vorm en basis is voor iedereen die van uit zelfgevoel en leiderschap op natuurlijke basis wil leven en betekenis wil geven aan zijn of haar visie en talenten.

Evolutionary Leadership is een avontuur en het geeft diepe betekenis aan alles wat je doet, denkt en voelt.

Sarah ~ IN Syntony

Met dank aan de bijdrage van Suzanne Verhaegen, uit Brasschaat, voor het delen van haar ervaringen en reflecties in haar werk met ouderen en college,s in de de verzorging.

Advertisements

Designing Thrivable Systems

….since 5 o clock this morning………..writing…..at.first …in the Tribe of Kortgene, because it is almost a year ago we moved over here.in Zeeland. I followed my husband, he came here to build a company, a tribe to offer a new coating for boalts, to create conditions for new networking places and it became a new story: ” it is about syntonizations with the considerations, the choice to consciously participate in a co-creation of the future”

Sharing a little bit more of this story. ..why we are living our passion, our focus about this living what we like to do the most from our heart, how it gives us this leadership, to play a role in this process, it requires relational dynamics and an active systemic consciousness.

This environment at the water and the lot of space around us helped us to stay focussed on our body, our new patterns of thinking, behaviour, and taking actions at a world level, and being here connected with the locals.

Through kindness and being open, transparent and in trust. That is what we choose to follow and to share here in this environment with everyone, meeting a lot of tourists because they are coming here for the water to be here with their boats to just relax and enjoy. Kortgene is a little village in the Netherlands, all the locals know each other, so being kind and sharing harmony is for us the most important Action, it is Living in Syntony. ( Syntony Conversations ) syntonyconversations is created as platform at facebook if you wish to participate.

Our actions ,as locals, are build from trust, to generate relationships,our focus is the exploring of our roles as systems practitioners and scientists, as members of globalizing species at this time in history.

We received opportunities to foster that basic feeling of being connected, to explore what it means to be appreciative systems to manifest new levels of community and fundamentally to evolve the narrative of our role as authors of the conscious evolution of our species. How?
: through learning platforms, where we came together and started to explore and experience the new learning. My journey started trough the participating of the GBU the learning platform where I started to collaborate with a great innovative team world wide. They opened their doors for me to be part of this world networking place, and so many new places, learning platforms showed up.
After we experienced a world café workshop together in Vienna we started up a new group in June this year to explore in this Learning platform ~

To make this entrance possible for many more people who are activating our changes in this time, we started Syntony International, first as a serving platform, now transforming into a company. To offer the new materials, the presentations, a curriculum and new tools. As a strong team we are growing every month and cultivating it through learning platforms that situate life-long learners in a world that is relevant and meaningful to us and to them, now and into the future.

Research into New Paradigm Education addresses the need for attention to this resource, and cultivate it through learning platforms because in a world where any documented fact can reach the fingers and minds of anyone with access to the Internet, the memorization of facts ceases to be a differentiator between individuals.

The limited resource has become the creative combination, integration, and useful application of knowledge into networked production and customization. We are moving forwards with the new keywords from the Research Paper from the Systems Research and Behavioral Science from Alexander Laszlo. That paper presents the stage-setting remarks presented at the opening of the 57th annual meeting and conference of the ISSS, inviting members and conference participants to address the principal theme of this conference that took place in Vietnam: the research for systemic leverage points for emerging a global eco-civilization~

We explored the participatory, interactive and holistic nature of this process last year. Alexander Laszlo, the President of Syntony Leadership is taking us beyond Sustainable Development. Humanity is now faced with the challenges of generating value-shifts that permit cultural evolution ( in terms of orientations to nature, self, and others) to parallel technological progress. Capacities to create or destroy aspects of our socio-biosphere.

This year in February, we travelled to Vienna to be together with the RELLTribe (a Europe Evolutionary Learning Lab) and we created the new vehicle Syntony International now transformating into Syntony Leadership to offer the New Paradigm Leadership Center in the area of New Paradigm Education. Alexander Laszlo is the President of Syntony Leadership, he is now traveling through Europe, from Moscow to Innsbruck to be there in the Learning Labs.

As an action research team, we are coming together to curate the emergence of educational models, methods, curricula and delivery platforms that both reflect the emerging cosmo vision derived from cutting edge thinking in the sciences, while at the same time the needs of a global generation of learners faced with the challenges of our times.

We are currently underway, and this is so exciting.

This year Syntony International accessed 06/06/14; current explorations include workshops that help promote transcommunity and salutogenesis.
A Syntony Café accessed 06/06/14 ;research colloquia on Trivable Systems – from Vision to Reality: The Synergetic Relation between Evolutionary Learning Labs and the World Evolutionary Learning Tribe / Syntony Conversations accessed 06/06/14 and the establishment of a forum for the gathering and exploration of “glocal”initiatives in systemic sustainability through new and emerging efforts to create evolutionary learning communities across the globe The Welltribe accessed 06/06/14.1006265_10200813687759021_933881360_n531857_391415660942599_1430042421_n532097_10200343115675013_540272174_n1186215_10201015464123304_399322915_n532293_4399997712601_1123217459_nIMG_5177580258_10200813684278934_337342964_n576195_430885770331458_828915903_n

Syntony in de praktijk ~innovatief instrument voor communicatie verhoging

lIMG_2782

We kunnen alleen maar begrijpen wat we voelen als we erover gaan praten.

Hoe doe je dit als je zo openstaat dat de gevoelens overal naartoe stromen?

Als die deurtjes in je mind die opengaan als je meer en meer gaat voelen en meer gaat laten zien. HOe werkt dit? Het is eng, in deze tijd proberen we steeds meer te begrijpen van onze mind en we gaan steeds meer het oude paradigma doorbreken ~

Het woord liefde is heel abstract maar hier gaat het nieuwe paradigma wel over.

Je kans zien en die kansen volgen als ze op je pad komen, dat is diep vertrouwen en daar gaat die process over en zo werkt het voor iedereen die aan groei werkt of zelf reflecteert, De nieuwe instrumenten liggen klaar in deze nieuwe tijd voor alle studenten en managers.

Voor alle moeders en jonge mensen die nog vollop experimenteren, het is voor kinderen en voor ouderen, het is voor iedereen want we zijn allemaal sensitieve wezens, geen mens uitgezonderd!

Sensitiviteit/Zelf realisatie/ en oog voor schoonheid in mijzelf en in de ander

Een instrumentje om als frame te gebruiken in deze levensstijl is handig omdat het anders jaren kost om allerlei traininen in bewustwording en lichaamswerk te gaan volgen en allerlei moeilijke vertalingen vanuit de systeem wetenschappen, dat moet je dan eerst allemaal eigen gaan maken. Dat hoeft nu niet want ik heb dat al gedaan voor je, 16 jaar lang, mijn leven toegewijd en gevolgd in deze passie en ben bij een frame uitgekomen wat zo krachtig is.

Dit instrumentje is een compas en een ladder en dat helpt je om je bewustzijn te richten en om nieuwe relaties aan te gaan vanuit vertrouwen. Syntony is een flow, een contact wat ontstaat als je afstemd op je mind en je open staat voor informatie en diepe gevoelens die we intuitie en empathie noemen. Jezelf zijn en open staan om te leren , daar gaat dit concept over, het nieuwe leiderschap. Ik heb de laatste 4 jaar alleen maar online actief meegedaan aan de google hangouts de skype calles en meetingen en interactief allerlei webinars gevolgd op dit gebied van evolutionair leren.

Online leren  is de trend en het gaat erom dat je de juiste platformen gaat vinden met de juiste mensen erbij die jou raken. Ik heb zelf heel veel geld uitgegeven aan studies en oefeningen in Linguistiek en in Communicatie en stemtrainingen en lichaamswerk gedaan 3 tot 5 jaar diepe processen om alle blokkades te eren loslatenSyntony gaat over het leren luisteren en voelen met elke cel in je wezen.

Het leren luisteren naar het ritme van verandering. Leren hoe te spelen met je eigen melodie, op die manier dat je harmonie voelt met het grotere geheel. Dit is niet makkelijk. Het is mogelijk om alle harmonieuze patronen van verandering in onszelf en in anderen en in onze omgeving te activeren

Het verkennen van je eigen mogelijkheden.

Voor het werken aan jezelf is meer nodig dan gewoon wat reflecteren. Inzicht in je groeiproces en blokkades leren herkennen en leren beschrijven die voelbaar worden onderweg kan nuttig zijn en kan leiden tot het maken van een systematische opzet die tot een praktische manier van leven kan leiden. Een basis werk voor jezelf. Als we mensen vinden waarmee dit proces kunnen delen en ons best doen dan kun je zien dat mensen in Syntony willen leven, zoals het gaat met radio frequenties.arvin-enchancing-4-ways-of-awareness-for-sustainable-action-24-638

Mijn ervaringen met het werken met subtiele energie vooral bij de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn is voor mij de enige garantie voor een evenwichtige groei om jezelf echt diep te leren kennen. In de jaren vanaf mijn 13e tot mijn 37e is dit het voornamelijkste werk geweest. Inzicht krijgen in die subtiele energie en die sensitiviteit terwijl ik ingroeide in de samenleving.Ongeacht welke ervaringen ik ook doormaakte, het gaat altijd om je eigen inzichten en dat is voor mij de subtiele energie die voelbaar is. Hoe je bewustzijn/ gewaarzijn ontdekt en leert lezen? wil dat heel simpel en eenvoudig uitleggen en je laten ervaren hoe waardevol dat is om zo jong mogelijk hiermee in contact te blijven. Waarom? Om sturing te geven. Aan jezelf! De nieuwe trend is architecture and designer zijn van  je Eigen talent wat er is van nature en dit koppelen in de technologie ~ bruggen bouwen op een nieuw nivo dan de laatste 20 jaar. De deuren gaan open.

Zelfrealisatie gaat over de in en uitgaande stroom van jouw aktiviteiten stroom of je die kunt bevorderen. Het belangrijkste lichaamsgedeelte is net boven onze navel, in onze buik. Gevoelens van regeling liggen hier. Het werken aan evenwicht vraagt om betrokkenheid en kan worden gezien als een fase van zelf confrontatie in het totaal, tijdens je eigen proces van leren en leven.

De kernfunctie van vertrouwen staat centraal in mijn verhaal.

Er zijn zoveel mensen niet zichzelf en dat voel je in een contact, een gesprek aangaan is eigenlijk niet mogelijk als iemand niet zichzelf is. Het zijn onzichtbare processen die actief zijn .

Er ontbreekt harmonie dus het resultaat zal geen actie zijn voor beide.

Ik zal hier laten verder opin gaan. In de bio energetica vinden we hiervan heel mooi de varianten, je kunt prachtige verstoringen zien in iemands lichaam, hoe anderen zich vastklampen aan anderen of hoe zij een geremd verlangen hebben, door diep gevoel van wantrouwen in de ander. We zien de emotionele problematieken, uiterlijkheden en ingehouden emotionele negativiteit in de kern.

Rigide types die moeite hebben om uit te reiken naar liefde, en gevoelens van controle en zichzelf moeilijk laten gaan. Gevoelsgewaarwordingen, ook in de dominante types die gevoelens voor macht en een behoefte hebben om andere te controleren. Het beeld in de ogen van anderen wat voor hen het allerbelangrijkste, belangrijker is dan hun eigen gevoelens. Of de types die het tegenovergestelde zijn hiervan en zichzelf juist liever klein houden. Zwakte gebruikt wordt om de slechte ervaringen met het uiten van gevoelens uit de weg gaan. Een patroon van afhankelijk zijn. Overmatige controle en dingen niet onder ogen willen zien. Bewust werken aan jezelf heeft te maken met de betekenis die je zelf geeft in je eigen leven en of je eerlijk naar jezelf durft te kijken en daarin durft te groeien.

Onzekerheid en angst kan in bepaalde situaties een zinnige reactie zijn om ons organisme in te houden. Om lichaamsenergie en evenwicht te bewaken. We genereren allemaal op die manier onze energie, door bewegingen van binnen naar buiten en andersom. Het is niet handig als dit zichzelf gaat vormen tot een structuur omdat de patronen zo ontstaan in het lichaam, en erger nog ook in het denken kan dit zo groeien. Het gaat erom hoe je jezelf kunt voeden.

Om de onderlinge samenhangen te leren zien en een holistische benadering te kunnen hanteren is zelfinzicht nodig om een juiste omgeving met mensen te vinden die jou ook hun informatie aanreiken. Als dat gebeurt dan ontstaat er een samenwerking en wisselwerking die van nature betrouwbaar is. Als je pech hebt dan weet je niks hierover en moet je zelf aan de slag gaan om veranderingsprocessen en beïnvloeding te leren begrijpen.

Hoe leer je om uit verstarring weg te blijven en in een diepere belevingswereld te blijven waar je te maken hebt met beweeglijke evenwichten? Hierover moeten meer interactieve dialogen komen in communities en platformen.

Flexibel zijn door jouw groeiproces als prioriteit te gaan kiezen. Innerlijke groei en persoonlijke bewustwording. Aandacht geven aan het eerste nivo van Syntony. Iedereen kan “in Syntony” leven als we maar bij de basis beginnen.

Uitgangspunten:

Ik ga je niet met allerlei theorieën belasten, ik wil je alleen maar laten zien hoe je uit lastige klemsituaties kunt wegblijven of eruit kunt komen en hoe je uit verstarringen kunt wegblijven van het levensproces zelf.

Teveel mensen zijn niet zichzelf, je voelt het als je naast hen zit of hen ontmoet, het is een gevoelsenergie, een sensitiviteit. Je loopt er zelf op leeg omdat deze mensen niet gegrond zijn en juist heel zweverig zijn omdat ze in abstracties blijven hangen ~

Samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten:

Het proces zelf begint in fases en de eerste fase begint met zekerheid.

De externe realiteit en de neiging om een splitsing aan te brengen tussen lichaam en geest. Dit is normaal bij kinderen en opgroeiende tieners maar daarna moet je echt je eigen zekerheid kennen. Het gaat hier over gevoelsenergie. Die weet je alleen zelf, hoe dat aanvoelt bij jezelf van binnen.

Door intensieve training kun je die gevoelsenergie trainen en hierbij een hogere afstemming mogelijk laten zijn. Waarom? Het heeft direct invloed op je fysieke lichaam, je psychisch beleven en het mentale functioneren. Het gaat over de gezondheid van je geest, en die gezondheid samen te laten gaan met je evenwicht in je lichaam.

Elke deel van je lichaam genereert eigen energie en als je die leert aanspreken en gebruiken krijg je een solide basis om verder te groeien. Het begint voor mij allemaal met autonomie. Als je vrijuit mag zijn wie je bent, We bepalen allemaal zelf waarover we willen praten en op de momenten dat wij dat zelf willen dus teveel vragen kan worden ervaren als een inbreuk op privacy.

Respect tonen voor elkaar begint met elkaar stimuleren en zien hoe en wat de ander doet en dat aanmoedigen.

We moeten al heel jong leren dat het normaal is om anderen in te schakelen voor hulp en er genoeg hulp is om in te schakelen.

We hebben allemaal die keus en als we onszelf verantwoordelijk gedragen gaat onze omgeving dat ook zo doen. Het begint heel simpel met keuzes. Hoe doe je dit zonder dat anderen in de weerstand schieten? Er zijn een heleboel innerlijke krachten die tegenwerken en veel gemakszucht natuurlijk!

Zelfbeheersing en zelfdiscipline, en niet nodig willen zijn maar juist de andere stimuleren om zelf in eigen kracht te komen, dat is waar me met z,n allen naartoe moeten.

Als je zelf denkt wat je wilt doen dan groeit je zelfvertrouwen.

Structuur aanbrengen in je eigen gevoelens.

Als je je eigen mogelijkheden gaat verkennen, dan gaat het om een grondbeleving van een eigen kern en je niet op de vlucht wilt slaan, stevig in je eigen kern staan om dieper in de lagen te gaan duiken.

Als je echt gaat uitproberen hoeveel speelruimte je hebt en jezelf kunt toestaan en tot welke diepte je kunt gaan, zonder de weg omhoog uit het oog te verliezen, hoe kun je bij je echte gevoel blijven?

Welke remmingen kun je loslaten en welke defensies heb je gewoon nodig om je zelf een geheel te blijven voelen. Wij zijn allemaal vrij om te zoeken.

Doorvoelen wat het beste bij jou past. Dat waar jij je het prettigste bij voelt.

De ruimte die je voor jezelf opent geeft je ruimte om gevoelens in echtheid te proeven.

Het eerste nivo van Syntony gaat over het leren luisteren en voelen met elke cel in je wezen..dit gaat over hele diepe veranderingsprocessen in je hele systeem wat je bent.

Het leren luisteren naar het ritme van verandering. Leren hoe te spelen met je eigen melodie, op die manier dat je harmonie voelt met het grotere geheel. Wat betekent dat concreet? Hoe dat je dat? Het is mogelijk om alle harmonieuze patronen van verandering in onszelf aan te gaan maar dan moet je wel in de juiste omgeving zijn.

Binnen in jou kan een vast vertrouwen groeien door je gewaarwordingen van je innerlijke zelf. Er is altijd een plek in je waar je je thuis voelt, een ruimte waar je vrij in en uit kunt gaan. Vrij ademen en in je eigen bezieling meevibreren in je direkte omgeving. Waar je ook bent, of dat nu in een drukke stad is of in de natuur er is overal wel een plekje waar jij voelt dat het fijn is voor jou om te zijn. Dat is gewaarwording.

Als je daarvoor kiest dan begin je met verantwoordelijk te nemen voor wat je denkt en wat je voelt. Je zorgt dat je niet te veel onderhevig bent aan stress, emoties, dagelijkse drukte. Je maakt je los van de impact van de situatie. Je gedachten worden meer helder als je zelf het heft in handen neemt en je geen automatische woorden gebruikt of denkt wat je altijd dacht, je doorbreekt oude patronen en conditioneringen en je globale verantwoordelijkheid bestaat uit zelfgewaarzijn. Alleen jij bent in staat de effecten van stress en emoties op te merken. Denk helder en houd het kort. Verwijder oordeel en persoonlijke voorkeuren. Onderzoek je veronderstellingen en controleer ze, verken je gedachten diepgaand. Schenk aandacht aan stubtiele impulsen, blijf ze volgen totdat ze groeien en zich ontvouwen. Observeer gedachten en onbevooroordeeld, leg ze niet zomaar naast je neer. Loop rond en kijk vanuit verschillende invalshoeken naar wat je denkt.

Reguleer je geest om een vakman te worden en laat hem daarna vrij. Abstracte aanwijzingen en een vaag besef moet je ook de ruimte laten om te groeien. Als je jezelf onder druk zet dan kom je juist niet tot een oplossing. Hoe subtieler je signalen zijn hoe betrouwbaarder het signaal is.

Leren centreren is het allerbelangrijkste. Je geest is kalm en je mentale geklets is er niet. Je voelt je veilig en zelfverzekerd en je voelt je zorgeloos. Je bent heel bewust aanwezig en je voelt een rustige en intense energie. Je aandacht is helemaal in het hier en nu.

Bij tegenstrijdige meningen raak je niet van slag en word je er juist wijzer van. Als je naar iedereen om je heen kunt luisteren dan raak je doordrongen van wat anderen je te bieden hebben.

Dat is Leiderschap. Openstellen voor alle mogelijke invloeden en jezelf niet laten meeslepen.

Dat is bewustzijn.

BEWUSTZIJN :

De eigenschappen van bewustzijn, gecentreerd zijn, een krachtig zelfbesef, een gevoel van rust en zekerheid.

Zelfmotivatie, inspireer uit persoonlijke kracht en ontdek wat de krachten zijn om jou heen in anderen. Wek motivatie om de sterkste kanten te zien en te benutten.

Samenhang, dit aspect van bewustzijn overbrugt verschillen. Samenhang wil zeggen dat je de krachten bundelt om een gezamenlijk doel te bereiken. Een coherent team bouwen is niet het makkelijkste wat er is. Ik geef dat toe want ik heb dit ook niet altijd kunen bereiken maar je kunt wel tweetallen creeren. Elkaars klankbord zijn en laten delen zowel de frustraties als de resultaten. Elkaar helpen en ervaringen delen. Elke dag even contact hebben en als dat niet lukt dan 3 x per week. Zo train je samenhang. Zo overbrug je verschillen. Zo bundel je krachten.

Intuitie en inzicht, dit genereert empathie en als die nivo bereikt is dan voelt iedereen zich begrepen. Voel je gehoord en begrepen door iets te delen wat je lastig vind of nog nooit eerder hebt gedeeld. Iets waar je mee rondloopt, of iets waarvoor je je schaamt of je schuldig over voelt, deel het maar eens met iemand die je eigenlijk helemaal niet zo aardig vind of iemand die je niet kent. Dat geeft heel veel inzicht en je intuitie gaat nog beter werken.

Creativiteit: dit aspect van bewustzijn ontvouwt de toekomst op nieuwe manieren, als een groep dit nivo bereikt dan wordt het nieuwe omarmt. Het is een aspect van persoonlijke vrijheid. Je kunt onderzoeken in hoeverre de mensen in jouw omgeving en in jouw groep zich vrij voelen om hun creativiteit te laten stromen en vraag maar aan elkaar of ze zich gewaardeerd voelen. Of er dingen niet te strak georganiseerd worden en of je jouw functie naar eigen inzicht mag invullen. Krijg je tijd voor jezelf en bewonder je waar jouw groep voor staat en geven de regels je genoeg ruimte? Dit is het Lab Learning Principe en de methode. De basis.

Inspiratie is het aspect van bewustzijn wat leidt tot innerlijke verandering. Duurzame inspiratie komt van binnenuit. Wie inspireert jou en welke eigenschappen belichaam jij nu ook? Maak je eigen plekje vrij om te mediteren of tot rust te komen en inspireer jezelf daar. Ik heb zelf allerlei archetypen en ik mediteer elke dag al meer dan 16 jaar. Ik vraag om liefde, kracht, en wijsheid. In stilte en om versterking van al deze eigenschappen. Je behoefte aan hogere leiding geeft ruimte voor inspirerende verhalen over persoonlijke groei en in die fase kom je dichter bij je zielennivo en zo voel je ook je onzichtbare kracht van gewaarzijn, steeds meer.

Transcendentie, is het aspect van bewustzijn wat vrijheid brengt, en als je dit bereikt als team of groep dan is verlichting het doel. Wij zijn daarmee bezig met Syntony International. Gedisciplineerd en op een “spiritueel” pad met elkaar waarin we samen dienstbaar zijn, wijsheid delen en waar we in een gemeenschap actief zijn van gelijkgestemden. Wij weten dat we allemaal meer zijn dan alleen onze geest en ons lichaam. We zijn deel van een oneindig bewustzijn. Dit bewustzijn genereert en regeert het universum. Iedere oefening en ervaring is voor ons een weg om het beperkte, kleine zelf te ontstijgen.

Als je jezelf dienstbaar opstelt dan stel je anderen op gelijke hoogte met jezelf.

Hun behoeften worden jouw behoeften.

Als je wijsheid deelt, laat je zien dat je trouw bent aan je meest verheven bondgenoot, de ziel.

Als je met elkaar een gemeenschap van gelijkszinden vormt, maak je duidelijk dat leven vanuit de ziel mensen in staat stelt ongeacht hun achtergrond vreedzaam samen te leven.

Het effect is dat je naar een hoger bestaansnivo stijgt en het nivo dat door de bekende wijzen en heiligen wordt belichaamd. Zij vertegenwoordigen de meest verheven eigenschappen als visionairs.

Je gewaarzijn kan transformeren. Niks heeft meer transformerende kracht dat gewaarzijn. Als je heel bent in jezelf dan doen de meest bizarre omstandigheden er niet meer toe.

GEWAARZIJN:

Wat is gewaarzijn?

Het is aangeboren, je hoeft het niet buiten jezelf te zoeken. Verruimd bewustzijn moet je wel zelf cultiveren. Je kunt heel simpel de eerste stap zetten, nu vandaag, stop met vechten en weerstand bieden.

Mediteer en blijf luisteren met je innerlijke stem.

Blijf gecentreerd.

Kijk verder dan je persoonlijke opvattingen.

Leer handelen vanuit heldere intenties.

Geniet van innerlijke rust.

Verzamel zoveel mogelijk informatie uit alle mogelijke bronnen.

Gewaarzijn is onzichtbaar maar de voordelen van verruimd bewustzijn zullen heel snel manifest worden.Ook al zijn je omstandigheden niet helemaal wat je precies wilt er is altijd een onzichtbare dimensie zichtbaar.

Zoek je grenzen op en zie hoe je elke dag verandert en je geen vast gegeven bent en er ook een onderliggend aspect is wat altijd het zelfde blijft. Het is fascinerend om zo dicht bij jezelf te staan.

Harmonie die vrij beweegt en evenwichtig is in het sensitieve vlak. De grens tussen binnen en buiten is doordringbaar. Het is het gebied van gevoelsgewaarwording waar je los komt van de behoeften van het “ik”.

Waar je je vrij kunt voelen in de ontmoeting met de ander.

Hier kunnen we met onze geest aanwezig zijn en de lichamelijkheid bewust ervaren.

Deze gevoelsgewaarwording is de lichamelijke tastzin van het mentaal bewustzijn.

Ik zeg het nog een keer, waar gevoelens in echtheid kunnen worden geproefd.

Je moet die ruimte leren kennen waarin je jezelf kunt zijn. Om die ruimte binnen te gaan moet je kwetsbaar durven zijn. Je eigen gevoel vertrouwen en weten wat je voelt en denkt. Als er dus een storing is in dit gebied in de ervaring van contact met een ander dan ervaar je een grens waar je niet doorheen kunt. Alsof er een glazen wand is tussen jou en ander. Als de harmonie er niet is dan kan de buitenwereld als een druk worden ervaren, als een benauwd gevoel van gevangen zitten en gekooid zijn.

Je binnenwereld verliest dan ook haar eigen vertrouwdheid doordat er van binnenuit op je deur wordt gebonsd. Als je je bijvoorbeeld erg enthousiast en opgewonden voelt en niet begrijpt dat dit nodig is. Je kunt dan geëmotioneerd raken, zoals met examenvrees bijvoorbeeld. Het is een gejaagdheid van binnen die lijkt helemaal los te staan van de situatie waar je je in bevindt. Het is het herstel van openheid.

Dat is Syntony. Harmonie in je eigen openheid en gevoelens en gedachten. Als je je kwetsbaarheid probeert te ontvluchten door je op de buitenwereld af te stemmen dan verlies je de eigen oriëntatie mogelijkheid in het contact zelf.

Je raakt dan gefixeerd op je omgeving. Je kunt dan niet meer voelen wat je er zelf van vindt en leeft dan op gevoelens van anderen. Openstaan voor je innerlijke wereld is de basis in groei en zelfkennis. Mensen die gevangen zijn in hun eigen emoties worden oppervlakkig omdat zij de gevoelsafstemming naar binnen toe missen om tot een echt contact met hun eigen gevoelens te komen.

Dit zorgt dat de eigen ruimte inneemt.

Ingaan op de gevoelens van anderen heeft niks met sensaties te maken of prikkels van anderen, het is een afstemming. Je lichaamsbewustzijn moet ontwikkeld zijn om in je hart te voelen wat er in een ander omgaat en je naar je eigen centrum kunt terugkeren in je eigen gevoelens. Het eigen gevoel laten doorstromen naar de ander toe. Je gevoelsafstemming heeft te maken met het kunnen aanraken van anderen en je gevoelens in overeenstemming brengen met je situatie.

Sensing is bekend in de yoga en Syntony Sense is de mogelijkheid om alle energiestromen in je lichaam binnen je opmerkzaamheid te brengen. Bewuste energiestromen in je lichaam, met al je cellen leren luisteren en voelen. Gevoelscontact bevorderen en in evenwicht brengen. Ademtechnieken, massages, trainen van je lichaam, het bevordert allemaal de energiestroming. De wereld om ons heen is bezield en het is fijn om te kunnen meevibreren.

Reflecteren of jouw binnenwereld overeenkomt met je buitenwereld geeft een bewuste ervaring en zo blijf je openstaan voor de ervaring van het moment en geef je mogelijkheden tot afstemmen.

Van hieruit ontstaat de ruimte van het zelf. Deze ruimte kun je vergroten via je relaties, via je eigen ervaringen en door echte conversaties aan te gaan met mensen die ook dit gevoelsevenwicht hebben ontwikkeld. Echtheid en een diepe basis om met elkaar in dialoog te willen.

Een levend zintuiglijk bewustzijn betekent de buitenwereld van binnenuit keuren, betasten en proeven. Door wederzijdse afstemming worden de ervaringen van binnen en buiten van elkaar doordrongen. In die ruimte maak je plaats voor de groei van je zelf bewustzijn.

Je opent hier mogelijkheden voor liefde, belangeloze liefde. De geest die werkt in de materie. Het is een groot orgaan onze huid met een eigen intelligentie en het kan een onderscheid maken tussen binnen en buiten. Als je je vrij voelt in je gevoelscontact dan is er een beweeglijke vrijheid en evenwicht en afstemming tussen je eigen wereld en die van de ander.

Sensitiviteit betekent evenwicht in het openstellen naar buiten en naar binnen. Transparantie en gevoelsenergie vrij laten bewegen.

Experimenteren met het loslaten van vooroordelen, fixaties, beelden, normen en beperkingen geeft een zoekend evenwicht. Je creëert zo ruimte waarin je vrij kunt onderzoeken en waarin je jezelf vrij voelt en je hart kunt luchten.

Openheid en empathie zijn noodzakelijk als je gaat experimenteren in een Syntony Dialoog want mensen die dit niet gewend zijn om gevoelens te voelen zijn bang voor hun kwetsbaarheid. Ze hebben een ervaring nodig om grenzen te durven overschrijden. Contact met het eigen gevoel en met de ander aan te gaan.

Sensitiviteit betekent een kunnen onderscheiden op het gevoelsgebied; ook waar het het verschil betreft tussen je eigen gevoelens en die van de ander.

IMG_4212